france flag

ทำไมจึงควรเลือกเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศส มีระดับคุณภาพชีวิตสูง ดังจะเห็นได้จากระบบการขนส่งมวลชนที่สะดวกรวดเร็ว บริการสุขอนามัยที่เข้าถึงประชาชนทุกระดับและราคาไม่แพง ความปลอดภัยในชีวิตสูงและมีความเป็นอยู่ที่สงบสุข ส่วนในแง่ของศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และสั่งสมมานานที่สุดในโลก วัฒนธรรมเข้ามาผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตของคนฝรั่งเศสอย่างแยกกันไม่ออก ดังจะเห็นได้จากงานเทศกาลทางวัฒนธรรม การแสดงต่าง ๆ แฟชั่น อาหารฝรั่งเศส และด้านภาพยนตร์ ในแต่ละปีประเทศฝรั่งเศสจะผลิตภาพยนตร์ออกมาฉายทั้งหมดประมาณ 120-150 เรื่อง ปารีสจึงได้รับฉายานามว่าเป็นศูนย์กลางภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ส่วนในแง่ของภาษาฝรั่งเศส ประชากรกว่า 200 ล้านคน มากกว่า 47 ประเทศใน 5 ทวีปทั่วโลกใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ

ข้อดีของการไปเรียนต่อประเทศฝรั่งเศส

– ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาในระดับแนวหน้าประเทศหนึ่งของโลก มีสถาบันระดับอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงกว่าหลายร้อยแห่ง และปริญญาบัตรที่ออกโดยสถาบันการศึกษาเหล่านี้ก็ยังเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศอีกด้วย

– รัฐบาลฝรั่งเศสได้ใช้งบประมาณประจำปีประมาณ 20% ทุ่มให้กับการศึกษาคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 6,000 ยูโรต่อนักศึกษา 1 คน ส่วนนักศึกษาต่างชาติก็ได้รับอภิสิทธิ์นี้เช่นเดียวกับนักศึกษาฝรั่งเศส

ทั้งนี้การเตรียมตัวก่อนไปฝรั่งเศสเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา ขั้นตอนต่างๆ เช่น การหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส การเลือกสาขาวิชา การสมัครเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา และการขอวีซ่าระยะยาวประเภทนักศึกษา เป็นขั้นตอนที่จำเป็นต้องปฏิบัติก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้จะต้องมีแหล่งรายได้ที่เพียงพอสำหรับการศึกษาในฝรั่งเศส (ทุนการศึกษา หรือเงินช่วยเหลือ หรือการอุดหนุนจากครอบครัว)

ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์

france

ประเทศฝรั่งเศสมีพรมแดนติดกับประเทศเบลเยียม,เยอรมนี,สวิตเซอร์แลนด์,อิตาลี,โมนาโก,และสเปน นอกจากนั้นประเทศฝรั่งเศสยังเชื่อมกับสหราชอาณาจักรทางอุโมงค์ช่องแคบอังกฤษอีกด้วย

ข้อมูลทางด้านสภาพภูมิอากาศ

1492007_193249091_2

ในส่วนของประเทศฝรั่งเศส มีอากาศเย็นในหน้าหนาว และร้อนเล็กน้อยในหน้าร้อน แต่ส่วนที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีอากาศไม่หนาวจัดและไม่ร้อนจัด ส่วนของอาณานิคม มีอากาศแบบเขตร้อน อากาศจะ ร้อน ชื้น

ข้อมูลทางด้านประชากรและภาษา

ประชากรของประเทศฝรั่งเศสนั้นมีประมาณ 64.5 ล้านคน โดยเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 19 ของโลก และภาษาฝรั่งเศสยังเป็นภาษาที่มีคนใช้พูดเป็นภาษาแม่และภาษาที่สองถึง 128 ล้านคน โดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศส แคนาดา(รัฐควิเบก) สวิซเซอแลนด์ เบลเยี่ยม นอกจากนี้ทางฝั่งแอฟริกาก็มีประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน

เวลา

เวลาที่ฝรั่งเศสจะช้ากว่าที่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง

ระบบการศึกษา

02417_003

การศึกษาก่อนวัยเรียน 2 – 5 ขวบ ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับ แต่ถือเป็นประเพณีปฏิบัติอันยาวนานของฝรั่งเศส ซึ่งในปัจจุบันมีเด็กที่อายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป เข้าโรงเรียนถึง 99% ของจำนวนเด็กทั้งหมด โรงเรียนอนุบาลของรัฐเป็นบริการฟรี แต่ในโรงเรียนเอกชนผู้ปกครองต้องเสียค่าเล่าเรียนเอง โดยทั่วไปโรงเรียนอนุบาลแยกออกเป็น 3 ชั้นเรียน คือ ชั้นเล็ก (Petite Section) ชั้นกลาง (Moyenne Section) และชั้นสูง (Grande Section)

การศึกษาระดับประถมศึกษา 6 – 10 ขวบ (Primary School) เป็นการบริการฟรีและเป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับเด็กฝรั่งเศสและเด็กต่างชาติในฝรั่งเศส โรงเรียนระดับประถม ประกอบด้วย 5 ชั้น คือ ชั้นเตรียมประถมศึกษา Classe Préparatoire (CP) ชั้นประถมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 Cours Elémentaire 1 (CE1) ชั้นประถมศึกษาตอนต้นปีที่ 2 Cours Elémentaire 2 (CE2) ชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 1 Cours Moyen 1 (CM1) และชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 2 Cours Moyen 2 (CM2)

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 11 – 18 ปี (SecondarySchool)ยังคงเป็นการบริการฟรีและส่วนหนึ่งยังคงเป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับเด็กฝรั่งเศสและเด็กต่างชาติในฝรั่งเศส แยกออกเป็น 2 ระดับ คือ

– มัธยมต้น (11 – 14 ปี) เป็นการศึกษาระบบเดียวกันทั้งหมด สถานศึกษาเรียกว่า ?Collège? รับเด็กทุกคนที่สำเร็จจากชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 ชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Sixième) จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Troisième) เป็นการเรียนการสอนทั่วไปในวิชาการสายสามัญ โดยยังไม่แยกออกเป็นวิชาเฉพาะด้าน

– มัธยมปลาย (15 – 17 ปี) สถานศึกษาเรียกว่า ?Lycée? ภายหลังสำเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรตามสาขาวิชาที่เลือกศึกษา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education System)

จากความมุ่งหมายเดิมของการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือ การให้การศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยได้ปรับตนเองไปตามสภาพแวดล้อมและความต้องการของสังคม ตลอดจนระบบเศรษฐกิจ เช่น การเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของภาคธุรกิจเอกชน โดยการก่อตั้ง Instituts Universitaires de Technologies (IUT) ในปี ค.ศ. 1991 ซึ่งเป็นสถาบันที่สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมแบบธุรกิจจริง ๆ เมื่อจบการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตร DESS ซึ่งเป็นสิ่งประกันความสามารถทางวิชาชีพของนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมในระดับสูง และยังให้นักศึกษาได้รับการ ฝึกความชำนาญเฉพาะด้านในระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญเฉพาะอีกด้วย
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของฝรั่งเศสส่วนมากเป็นของรัฐ มีมหา วิทยาลัยของรัฐ 90 แห่ง มหาวิทยาลัยคาทอลิก 5 แห่ง สถาบันโปรเตสแตนต์ 3 แห่ง และอื่น ๆ อีก 4 แห่ง

ทำงานพิเศษ

นักศึกษาสามารถทำงานพิเศษนอกเวลาเรียนได้ แต่จะต้องขอใบอนุญาตทำงานจากทางการของฝรั่งเศสเสียก่อน อัตราค่าแรงไม่ต่ำกว่า 8.27 ยูโรต่อชั่วโมง
หน่วยงานที่จะให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในเรื่องการหางานพิเศษคือหน่วยงาน CNOUS (Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires Sous-Direction des Affaires Internationales) สังกัดอยู่ภายใต้การบริหารงานของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยของฝรั่งเศสทุกแห่ง ทำหน้าที่ให้การบริการด้านข้อมูล ข่าวสารด้านการศึกษา แนะแนว และช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในทุกๆด้าน
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปดูที่ http://www.cnous.fr/

หอพักนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส จะมีหน่วยงาน INTERFRANCE STUDY ที่จะคอยช่วยเหลือเรื่องการที่พักให้กับนักศึกษา โดยจะประสานงานไปยังฝ่ายต่างประเทศของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาลงทะเบียนให้ช่วยจัดหาหอพักในบริเวณมหาวิทยาลัยของนักศึกษาได้

วีซ่านักศึกษา

20100627-130718

วีซ่าสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาในประเทศฝรั่งเศส จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

– วีซ่าระยะยาวประเภทนักศึกษา (มากกว่า 90 วัน)

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศสระยะยาวมากกว่า 90 วัน วีซ่าประเภทนี้สามารถใช้ดำเนินการขอบัตรต่างด้าว (carte de séjour) ที่ประเทศฝรั่งเศสได้หลังจากวีซ่าหมดอายุ วีซ่าประเภทนี้จะใช้แทนบัตรต่างด้าวและมีอายุการใช้งานเท่าที่ระบุในวีซ่า โดยทันทีที่เดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส นักศึกษาจะต้องรายงานตัวต่อสำนักงาน OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) เพื่อยืนยันการเข้าประเทศ โดยการดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่า นักศึกษาจะต้องใช้เอกสารรับรองการลงทะเบียนจากสถาบันการศึกษาของฝรั่งเศสในการยื่นประกอบคำร้อง สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสเพื่อทำวิจัย จะต้องยื่นขอวีซ่าระยะยาวประเภท “นักวิทยาศาสตร์”

วีซ่าระยะสั้น (ไม่เกิน 90 วัน)

– วีซ่าท่องเที่ยว (Schengen) อนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้ไม่เกิน 90 วัน และไม่สามารถขอต่อในประเทศฝรั่งเศสได้ นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อระยะสั้นช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนสามารถดำเนินการขอวีซ่าประเภทนี้ได้

– วีซ่าระยะสั้นเพื่อสอบแข่งขัน « étudiant-concours » นักศึกษาที่ต้องเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสเพื่อสอบแข่งขันหรือสอบสัมภาษณ์สามารถดำเนินการขอวีซ่าประเภทนี้ได้ ในกรณีที่สอบผ่านนักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอบัตรประจำตัวต่างด้าวได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยไม่ต้องเดินทางกลับมาประเทศไทย

เอกสารประกอบการของวีซ่านักเรียน

1.รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 – 2 นิ้ว 2 ใบ
2.หนังสือเดินทางของท่านที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาบัตรประชาชน
5.ทะเบียนสมรส/ ใบหย่า (ถ้ามี)
6.สำเนาสูติบัตร ในกรณีที่อายุไม่ถึง 20 ปี
7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ นามสกุล (ถ้ามี)
8.สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงที่อัพเดทเป็นปัจจุบัน พร้อมสำเนา (ออมทรัพย์/ ประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน)
9.หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท หรือนายจ้าง ซึ่งจะต้องมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ทำ และมีการอนุมัติการลาพักร้อนมาด้วย แต่ถ้าเป็นเจ้าของบริษัทเอง จะต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนการค้ามาด้วย
10.กรมธรรม์ประกันสุขภาพ ที่คุ้มครองท่านตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนในกรณีที่ต้องนำส่งกลับประเทศไทย วงเงินขั้นต่ำ 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,500,000 บาท
11.เอกสารรับรองห้องพักจากทางโรงแรมในฝรั่งเศส
12.หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับโดยชัดเจน
13.สถานที่ที่จะไปเที่ยวในกลุ่มประเทศ Schengen (Itinerary)

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ประเทศฝรั่งเศสเองถือว่าการศึกษาไม่ใช่เรื่องของธุรกิจ แต่เป็นเรื่องที่รัฐต้องสนับสนุนให้กับผู้ที่ต้องการจะเรียนในทุกระดับชั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยรัฐของฝรั่งเศสทุกแห่ง จะไม่มีการเรียกเก็บค่าเล่าเรียนอะไร นอกจากค่าลงทะเบียนรายปี เพียงแค่ 200-300 ยูโรต่อปีเท่านั้น (10,000-15,000 บาท) สำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย (Université) และประมาณ 600-1000 ยูโรต่อปี (30,000-50,000 บาท) สำหรับการเรียนในโรงเรียนชั้นสูง หรือโรงเรียนเฉพาะทาง (Grande Ecole) เช่น โรงเรียนวิศวกรรม โรงเรียนรัฐศาสตร์ และโรงเรียนทางด้านการบริหารต่าง ๆ ทั้งนี้หลักการดังกล่าว ใช้ทั้งกับนักเรียนฝรั่งเศส และนักเรียนต่างชาติที่เรียนที่ฝรั่งเศสอย่างเสมอภาคกัน แต่จะยกเว้นในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ เปิดขึ้นมาเป็นพิเศษ เช่น หลักสูตร international ภาคภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรสาขาพิเศษอื่น ๆ ซึ่งมักจะมีการเก็บค่าเรียนเพิ่มเป็นพิเศษขึ้นอีก คือประมาณ 6,000-12,000 ยูโรต่อปี (300,000- 600,000 บาท) แต่ก็ยังนับว่าถูกมาก เมื่อเทียบกับการเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออังกฤษที่ต้องเสียค่าเทอมสูงถึง 50,000-100,000 ดอลล่าร์ ต่อภาคการศึกษา (200,000-400,000 บาท) และอาจจะถูกกว่าค่าเรียนในระดับปริญญาโทและเอกในบ้านเราอีกหลายที่เสียด้วยซ้ำ

มหาวิทยาลัยยอดนิยมในฝรั่งเศส

bank - strasbourg university

http://www.enpc.fr Ecole National des Ponts et Chausses

http://www.epita.fr Ecole Pour l’Informatique et les Techniques Avancees (French Computer Science School)

http://www.ensmp.fr L’Ecole des Mines de Paris

http://www.cribx1.u-bordeaux.fr University de Bordeaux I

http://www.bls-bordeaux.com Offers intensive French courses in Bordeaux for all levels

http://www.insead.fr European Institute of Business Administration (INSEAD)

http://www.inapg.inra.fr Institute National Agronomique Paris-Grinon

http://www.u-bordeaux2.fr  University Bordeaux 2

http://www.ciela.com French language for foreign students and working people.

http://www.escp.ccip.fr  Paris Graduate School of Management

http://www.sciences-po.fr Institute d’Etudes Politiques (Paris)

http://www-sciences-po.upmf-grenoble.fr Institute d’Etudes Politiques (Grenoble)

http://www.carel.org Learn French in Royan