ทำไมจึงควรเลือกเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษมีสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพมากมายสำหรับนักเรียนต่างชาติ มีคอร์สการเรียนทุกระดับ ทุกสาขาวิชา มีระบบฝึกงานเฉพาะด้าน และมีหลักสูตรเรียนทางไกลซึ่งสามารถเรียนอยู่ในประเทศตนเองได้ แม้อังกฤษจะมีค่าครองชีพค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น แต่หลักสูตรปริญญาตรีส่วนใหญ่นั้นจะใช้เวลาเรียนเพียง3 ปีหลักสูตรปริญญาโทใช้เวลาเรียนเพียง 1 ปี ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง และสามารถก้าวสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้น ที่สำคัญกว่านั้นคือสถาบันการศึกษาของอังกฤษหลายๆแห่งมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติและนักเรียนต่างชาติสามารถทำงาน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงเปิดเทอม แบบฟูลไทม์ในช่วงปิดเทอมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางบ้านได้

ข้อดีของการเรียนในประเทศอังกฤษ

– มาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับทั่วโลก มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศอังกฤษมีอายุเก่าแก่และมีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Oxford, Cambridge มหาวิทยาลัยเหล่านี้เป็นเหมือนบรรทัดฐานให้สถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการสอนของตนเองให้ดีอยู่เสมอ นักเรียนจึงวางใจได้ในคุณภาพ
– ค่าใช้จ่ายไม่สูง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นบางประเทศ นอกจากนี้ หลักสูตรในประเทศอังกฤษส่วนมากใช้เวลาเรียนน้อยกว่า เช่น ในระดับปริญญาตรีใช้เวลาเรียนเพียง 3 ปี และปริญญาโทใช้เวลาเรียนเพียง 1 ปี ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนในระหว่างเรียนได้อีกด้วย
– จากประเทศอังกฤษ นักเรียนสามารถเดินทางไปเที่ยวประเทศต่างๆในยุโรปอย่าง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟ เครื่องบิน โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง
– ได้สัมผัสวัฒนธรรมหลากหลายจากเพื่อนนักเรียนที่มาจากหลายประเทศทั่วโลก

ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์

สหราชอาณาจักรมีพรมแดนทางทิศใต้จรดช่องแคบอังกฤษซึ่งคั่นระหว่างสหราชอาณาจักรกับภาคพื้นทวีปยุโรป ทางทิศเหนือจรดกับทะเลเหนือทางทิศตะวันตกกับทะเลไอร์แลนด์และมหาสมุทรแอตแลนติก สหราชอาณาจักรมีพรมแดนทางบกกับรัฐอื่นเพียงแห่งเดียว คือระหว่างไอร์แลนด์เหนือและสาธารณรัฐไอร์แลนด์

ข้อมูลทางด้านภูมิอากาศ

สหราชอาณาจักรมีพรมแดนทางทิศใต้จรดช่องแคบอังกฤษซึ่งคั่นระหว่างสหราชอาณาจักรกับภาคพื้นทวีปยุโรป ทางทิศเหนือจรดกับทะเลเหนือทางทิศตะวันตกกับทะเลไอร์แลนด์และมหาสมุทรแอตแลนติก สหราชอาณาจักรมีพรมแดนทางบกกับรัฐอื่นเพียงแห่งเดียว คือระหว่างไอร์แลนด์เหนือและสาธารณรัฐไอร์แลนด์

ข้อมูลทางด้านประชากรและภาษา

จากการสำรวจสำมะโนครัวของสหราชอาณาจักรในเดือนเมษายนพ.ศ. 2544 สหราชอาณาจักรมีประชากร 58,789,194 คน โดยมากเป็นอันดับที่ 3 ของสหภาพยุโรป และอันดับ 21 ของโลก ในปีพ.ศ. 2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติประมาณการจำนวนประชากรที่ 59,834,300 คนและเพิ่มเป็น 60.2 ล้านคนในอีกสองปีต่อมา โดยการเพิ่มจำนวนประชากรส่วนใหญ่มาจากการอพยพเข้าประเทศ อัตราการเกิดที่สูงขึ้น และอายุขัยที่ยาวนานขึ้น
สหราชอาณาจักรไม่มีภาษาราชการ ภาษาที่พูดกันเป็นส่วนใหญ่คือภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลุ่มเจอร์มานิกตะวันตก พัฒนามาจากภาษาอังกฤษโบราณ ภาษาท้องถิ่นอื่นๆ ได้แก่ภาษาสกอต และภาษากลุ่มแกลิกและบริทโทนิก (เป็นกลุ่มภาษาย่อยของกลุ่มภาษาเคลติก)เช่นภาษาเวลส์ ภาษาคอร์นิช ภาษาไอริช และภาษาสกอตติชแกลิกภาษาอังกฤษได้แพร่กระจายไปทั่วโลก จากอิทธิพลของจักรวรรดิบริเตน

ข้อมูลทางด้านศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ถือศาสนาคริสต์ ศาสนาอื่นได้แก่ ศาสนาพุทธ ฮินดู ยิว อิสลามและซิกข์ ประมาณ 23% ของประชากรไม่มีการยึดถือ ศาสนาใดๆเป็นหลัก

ข้อมูลด้านการเดินทาง

ระบบขนส่งมวลชนในประเทศอังกฤษนั้นค่อนข้างสะดวกสบาย มีจุดเชื่อมโยงกันทำให้การคมนาคมนั้นสะดวก ซึ่งสามารถเดินได้อย่างสะดวกทั้งในเมืองที่พักอยู่และการเดินทางระหว่างเมือง

ค่าครองชีพ 

อังกฤษเป็นประเทศที่ค่าครองชีพสูงติดอันดับต้นๆ ของโลกโดยเฉพาะที่ลอนดอน โดยทั่วไป นักศึกษาต่างชาติที่พำนักอยู่ในลอนดอน จะใช้จ่ายประมาณสัปดาห์ละ 200 Pound น้องแต่ละคนอาจจ่ายมากหรือน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับการจับจ่ายใช้สอยของแต่ละคน ตารางข้างล่างเป็นการประมาณการค่าใช้จ่าย 1สัปดาห์   ดังนั้นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับ น้อง ๆ ที่อยากหลีกเลี่ยงค่าครองชีพที่สูงในลอนดอน พี่แนะนำว่าควรเลือกเมืองอื่น ๆ ในอังกฤษ จะช่วยประหยัดงบประมาณของน้อง ๆ ได้มาก

ระบบ การศึกษา

การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นขอวีซ่า, เอกสารขอวีซ่า UK หรือ วีซ่าอังกฤษ มีรายการดังต่อไปนี้
– แบบฟอร์มขอวีซ่า ผ่านระบบออนไลน์ (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) ของทางเว็บไซด์ www.visa4uk.fco.gov.uk
– แบบฟอร์ม Appendix 8 (สำหรับ Tier4 General Student) หรือ Appendix 9 (สำหรับ Tier4 Child Student)
– รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว (35×45 mm.) D/L เอกสารการถ่ายรูปอย่างถูกต้อง
– หนังสือเดินทาง (Passport) ทุกเล่มที่มี
– เอกสารส่วนตัว เช่น สำเนา บัตรประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรรัฐวิสาหกิจ/ ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล/ ทะเบียนสมรส/ ทะเบียนหย่า/ ทะเบียนบ้าน/ สูติบัตร ของผู้ยื่นวีซ่า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานการศึกษาและการฝึกอบรม
Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) จากทางสถาบันที่เราสมัครเรียน
– เอกสารและใบเสร็จที่ใช้ในการสมัครเรียน รวมถึงใบเสร็จค่าที่พักที่ด้วย (ถ้ามี)
-หลักฐาน ระดับทักษะภาษาอังกฤษ
– หลักฐานการทำงาน
– หลักฐานทางการเงิน ได้แก่ หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มีเงินสนับสนุนที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตที่ UK ในขณะที่ทำการศึกษาอยู่ที่นั่น และมีจำนวนเงินตามเงื่อนไขที่สถานทูตกำหนดมาไม่น้อยกว่า 28 วัน
– หลักฐานที่พัก ระหว่างทำการศึกษาที่ UK เช่น สัญญาเช่า หนังสือรับรองการให้การสนับสนุนที่พัก เป็นต้น
– หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพจาก IOM (Medical Certificate)
-ใบนัดยื่นวีซ่า จาก VFS-UK (ตัวแทนสถานทูต ในการยื่นเรื่องขอวีซ่า)
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า เป็นแคชเชียร์เช็ค

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อ

– หลักสูตรวิชาชีพ
ค่าเล่าเรียนในหลักสูตรวิชาชีพ จะเฉลี่ยอยู่ในช่วง £3,900 – £4,800 ต่อปี และสำหรับหลักสูตรประเภท HNDs/HNCs จะมีค่าเล่าเรียนในช่วง £5,700 – £7,500 ต่อปี นอกจากนี้ ยังต้องจัดเตรียมงบประมาณสำหรับ 1 ปีการศึกษา (9 เดือน) ในส่วนของค่าครองชีพ คือ £768 ต่อเดือนสำหรับการเรียนในเมือง London หรือ £600 ต่อเดือนสำหรับการเรียนในเมืองอื่นๆ
– หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปีพื้นฐานหรือ Foundation มีค่าเล่าเรียนอยู่ในช่วง £4,000 – £12,000 ต่อปีในขณะที่หลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการระยะสั้น มีค่าเล่าเรียนอยู่ในช่วง £1,000 – £6,000 ค่าเล่าเรียนและค่ากินอยู่ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะกำหนดอัตราค่าเล่าเรียนของตนเอง
สำหรับค่ากินอยู่ อัตราค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ที่พัก อาหาร เสื้อผ้า สันทนาการ ตำรา
ค่าเดินทางในแต่ละวัน) ตกประมาณเดือนละ  £750 ใน London หรือ  £ 650 ในเมืองอื่นๆ
นอกจากนี้ ยังต้องจัดเตรียมงบประมาณสำหรับ 1 ปีการศึกษา (12 เดือน) ในส่วนของค่าครองชีพ คือ £768 ต่อเดือนสำหรับการเรียนในเมือง London หรือ £600 ต่อเดือนสำหรับการเรียนในเมืองอื่นๆ

มหาวิทยาลัยยอดนิยมในประเทศอังกฤษปี 2013

จากการสำรวจสำมะโนครัวของสหราชอาณาจักรในเดือนเมษายนพ.ศ. 2544 สหราชอาณาจักรมีประชากร 58,789,194 คน โดยมากเป็นอันดับที่ 3 ของสหภาพยุโรป และอันดับ 21 ของโลก ในปีพ.ศ. 2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติประมาณการจำนวนประชากรที่ 59,834,300 คนและเพิ่มเป็น 60.2 ล้านคนในอีกสองปีต่อมา โดยการเพิ่มจำนวนประชากรส่วนใหญ่มาจากการอพยพเข้าประเทศ อัตราการเกิดที่สูงขึ้น และอายุขัยที่ยาวนานขึ้น
สหราชอาณาจักรไม่มีภาษาราชการ ภาษาที่พูดกันเป็นส่วนใหญ่คือภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลุ่มเจอร์มานิกตะวันตก พัฒนามาจากภาษาอังกฤษโบราณ ภาษาท้องถิ่นอื่นๆ ได้แก่ภาษาสกอต และภาษากลุ่มแกลิกและบริทโทนิก (เป็นกลุ่มภาษาย่อยของกลุ่มภาษาเคลติก)เช่นภาษาเวลส์ ภาษาคอร์นิช ภาษาไอริช และภาษาสกอตติชแกลิกภาษาอังกฤษได้แพร่กระจายไปทั่วโลก จากอิทธิพลของจักรวรรดิบริเตน

ข้อมูลทางด้านศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ถือศาสนาคริสต์ ศาสนาอื่นได้แก่ ศาสนาพุทธ ฮินดู ยิว อิสลามและซิกข์ ประมาณ 23% ของประชากรไม่มีการยึดถือ ศาสนาใดๆเป็นหลัก

ข้อมูลด้านการเดินทาง

ระบบขนส่งมวลชนในประเทศอังกฤษนั้นค่อนข้างสะดวกสบาย มีจุดเชื่อมโยงกันทำให้การคมนาคมนั้นสะดวก ซึ่งสามารถเดินได้อย่างสะดวกทั้งในเมืองที่พักอยู่และการเดินทางระหว่างเมือง

ค่าครองชีพ 

อังกฤษเป็นประเทศที่ค่าครองชีพสูงติดอันดับต้นๆ ของโลกโดยเฉพาะที่ลอนดอน โดยทั่วไป นักศึกษาต่างชาติที่พำนักอยู่ในลอนดอน จะใช้จ่ายประมาณสัปดาห์ละ 200 Pound น้องแต่ละคนอาจจ่ายมากหรือน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับการจับจ่ายใช้สอยของแต่ละคน ตารางข้างล่างเป็นการประมาณการค่าใช้จ่าย 1สัปดาห์   ดังนั้นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับ น้อง ๆ ที่อยากหลีกเลี่ยงค่าครองชีพที่สูงในลอนดอน พี่แนะนำว่าควรเลือกเมืองอื่น ๆ ในอังกฤษ จะช่วยประหยัดงบประมาณของน้อง ๆ ได้มาก

ระบบการศึกษา

Durham University
University of Bath
University of Exeter
University of Glasgow
University of Edinburgh
University of Bristol
City University
University of Kent
University of Southampton

University of Reading
Aston University
Brunel University
University of Liverpool
Coventry University
University of Huddersfield
UWE Bristol