=== ใบอนุญาต ===

ATPL (A) – Airline Transport Pilot License ใบอนุญาตการเป็นนักบิน

ใบอนุญาตนี้สามารถให้ผู้เรียนได้เริ่มต้นสายอาชีพทางการบินตั้งแต่ระดับพนักงานไปจนถึงกัปตันเครื่องบินทั้งเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ในเที่ยวบินสายพาณิชย์

ระยะเวลา

–  18-20 เดือน (ระยะเวลาเรียนสูงสุด 36 เดือน)

โครงสร้างหลักสูตร

–  เรียนภาคทฤษฎี 750 ชั่วโมง

–  เรียนการบินภาคปฏิบัติ 195 ชั่วโมง

คุณสมบัติการรับผู้สมัคร

–  อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

–  An EU Class 1 Medical certificate in accordance with Part MED-FCL

–  ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์และฟิสิกส์

ATPL (H) – Air transport Pilot License ใบอนุญาตการเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์

ใบอนุญาตการเป็นกัปตันหรือผู้ช่วยกัปตันเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้สำหรับเที่ยวบินพาณิชย์

ระยะเวลา

–  18-20 เดือน (ระยะเวลาเรียนสูงสุด 36 เดือน)

โครงสร้างหลักสูตร

–  เรียนภาคทฤษฎี 500 ชั่วโมง

–  เรียนการบินภาคปฏิบัติ 180 ชั่วโมง

คุณสมบัติการรับผู้สมัคร

–  อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปสำหรับผู้มีใบอนุญาตการเรียนทางภาคทฤษฎี

–  อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปสำหรับผู้ผ่านทดสอบด้านทักษะ

–  An EU Class 1 Medical certificate in accordance with Part MED-FCL

–  ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าคณิตศาสตร์และฟิสิกส์

–  มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ที่ดี

PPL (A) – Private Pilot License  ใบอนุญาตการเป็นนักบินส่วนบุคคล

ใบอนุญาตนี้สำหรับผู้เรียนที่เป็นนักบินขับเครื่องยนต์เดี่ยวหรือขับเครื่องหลายเครื่องยนต์ที่ไม่ใช่เที่ยวบินสายพาณิชย์

ระยะเวลา

หลักสูตรมีระยะเวลาที่หลากหลายขึ้นกับความพร้อมของผู้เรียน

โครงสร้างหลักสูตร

–  เรียนภาคทฤษฎี 120 ชั่วโมง

–  เรียนการบินภาคปฏิบัติ 45 ชั่วโมง

คุณสมบัติการรับผู้สมัคร

–   อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป

–  An EU Class 1 or 2 Medical certificate in accordance with Part MED-FCL

PPL (H) – Private Pilot License  ใบอนุญาตการเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ส่วนบุคคล

ใบอนุญาตนี้สำหรับผู้เรียนที่เป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ที่ไม่ใช่เที่ยวบินสายพาณิชย์

ระยะเวลา

หลักสูตรมีระยะเวลาที่หลากหลายขึ้นกับความพร้อมของผู้เรียน

โครงสร้างหลักสูตร

–  เรียนภาคทฤษฎี 100 ชั่วโมง

–  เรียนการบินภาคปฏิบัติ 50 ชั่วโมง

คุณสมบัติการรับผู้สมัคร

–   อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป

–  An EU Class 1 or 2 Medical certificate in accordance with Part MED-FCL