Beau Soleil College Alpin International

Beau Soleil เป็นโรงเรียนประจำในสวิตเซอร์แลนด์ที่ดูแลบริหารโดยครอบครัว โรงเรียนขับเคลื่อนด้วยความตั้งใจ ความพยายาม ความสนุกสนาน ความรับผิดชอบ และความเคารพซึ่งกันและกัน ที่สำคัญมุ่งเน้นให้เด็กสามารถสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนได้แม้หลังจบการศึกษา เพื่อให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง สามารถปรึกษาและช่วยหลือกันได้ในอนาคต Beau Soleil ก่อตั้งขึ้นในปี 1910 ซึ่งนับเป็นหนึ่งในโรงเรียนประจำเอกชนที่เก่าที่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ เปิดรับนักเรียนประจำที่ปัจจุบันมีมากกว่า 40 เชื้อชาติทั่วโลก อายุระหว่าง 11-18 ปี ด้วยทำเลที่ตั้งอันยอดเยี่ยมบนเทือกเขาสวิส ทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะมีสุขภาพดีเพราะแวดล้อมด้วยอากาศอันบริสุทธิ์ โรงเรียนเน้นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม และได้เรียนรู้พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากทั้งในและนอกห้องเรียน  สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนนั้น มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส โดยผสมผสานระหว่างวิชาการ ทัศนศึกษา และการทำประโยชน์ให้ชุมชนอย่างลงตัว   โรงเรียนยังสนับสนุนให้นักเรียนฝึกทำงานเป็นทีม รู้จักทำงานร่วมกัน มีความสนิทสนมกลมเกลียว ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ทำกิจกรรมต่างๆนอกห้องเรียนทั้งที่ลานสกีหรือเทือกเขา

ข้อมูลทั่วไป

  • ก่อตั้ง: ปี 1910
  • จำนวนนักเรียน: 240 คน (นักเรียนประจำ)
  • ช่วงอายุ: ชายและหญิง อายุ 11-18 ปี
  • แคมปัส: ตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขาสวิส ในแถบที่พูดภาษาฝรั่งเศส
  • คุณวุฒิที่รองรับ: CIS, NEASC, IBO, Round Square
  • เชื้อชาตินักเรียน: 45เชื้อชาติ

ข้อมูลด้านวิชาการ

  • ภาษา: ฝรั่งเศส และ อังกฤษ
  • หลักสูตร: หลักสูตรนานาชาติ (IB-International Baccalaureate) IGCSE หลักสูตรฝรั่งเศส (French Baccalaureate -S, L, ES) และ Brevet des Colleges
  • ภาษาต่างประเทศ: ฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน เยอรมัน อิตาเลียน จีน ญี่ปุ่น รัสเซียน และภาษาอื่นๆตามที่นักเรียนต้องการ
  • ซัมเมอร์แคมป์: เปิดในเดือน กรกฏาคม สำหรับเด็กอายุ 7-16 ปี มีคลาสเรียนภาษา กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ ทัศนศึกษาท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์