หลักสูตรอนุปริญญาโทนี้ออกแบบให้เหมาะกับผู้ที่ต้องการ เรียนต่อสวิส ในสาขาธุรกิจบริการ โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงแรม หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานมาบ้างแล้ว แต่สนใจและต้องการเปลี่ยนสายอาชีพเพื่อเข้าสู่โลกธุรกิจบริการ  นักศึกษาจะได้สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ตลอดจนการวางแผนและกลยุทธ์ต่างที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารอุตสาหกรรมการบริการในปัจจุบัน  เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา  ให้สามารถรับมือแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างเหมาะสม  เมื่อออกไปสู่โลกแห่งการทำงานจริงหลังจบการศึกษา

+อนุปริญญาโทสาขาการบริหารธุรกิจบริการนานาชาติ (1 ปี)

หลักสูตรนี้ใช้เวลา 1 ปี เท่านั้น แบ่งเป็น 1  ภาคการศึกษา และ 1 ช่วงฝึกงาน เหมาะสมอย่างยิ่งกับผู้ที่วางแผน เรียนต่อสวิส ด้านการโรงแรม และได้ใบเบิกทางสู่อาชีพธุรกิจบริการในระยะเวลาอันสั้น ด้วยเนื้อหารายวิชาที่เข้มข้นที่ถูกออกแบบให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับธุรกิจการบริการ นอกจากนั้นยังมีหลากหลายรายวิชาทางด้านบริหารธุรกิจให้เลือกศึกษา สำหรับโปรเจ็คที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมปฏิบัตินั้น นักศึกษาจะต้องออกแบบและวางแผน เพื่อจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นมาให้เพื่อนนักศึกษา

+อนุปริญญาโทขั้นสูงสาขาการบริหารธุรกิจบริการนานาชาติ (2 ปี)

หลักสูตรนี้ใช้เวลา 2 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ เรียนต่อสวิส ในสาขาบริหารการโรงแรมและธุรกิจบริการ และสามารถเข้าทำงานในตำแหน่งผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงหลังจบการศึกษา การเป็นผู้จัดการที่ดีในแวดวงธุรกิจที่มีการขับเคลื่อนอยู่เสมอนั้น จำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานการเป็นผู้นำ  เมื่อจบหลักสูตรอนุปริญญาโทขั้นสูง สาขาการจัดการโรงแรมและการบริการแล้ว สามารถเลือกศึกษาต่อในอีกภาคการศึกษาเพื่อเจาะลึกในด้านการบริหารบุคลากร ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในธุรกิจการบริการ หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 6 รายวิชา จากหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำ ความสัมพันธ์ของธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาผู้จัดการและวางแผนองค์กร ทั้งในห้องเรียนและในสถานที่ทำงานจริง