• กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย
 • ใบปริญญาบัตรหรือวุฒิ ม.6
 • ใบเกรด
 • ผลสอบ TOEFL 525 – BBA & PGD
  หากเรียนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือโรงเรียนนานาชาติมามากกว่า 3 ปีไม่ต้องใช้
 • ใบรับรองการผ่านงานสำหรับหลักสูตร PGD และ MBA อย่างน้อย 2 แห่ง
 • หนังสือแนะนำตัวจากนายจ้างหรือสถาบันสำหรับหลักสูตร PGD และ MBA อย่างน้อย 2 แห่ง
 • ข้อกำหนดในการเขียนประวัติส่วนตัว ตามที่แนบไว้
 • รูปถ่ายสี 2 รูปขนาด 1 ½นิ้ว
 • สำเนาหนังสือพาสปอร์ต
 • จดหมายรับรองจากผู้ปกครองตามตัวอย่าง
 • จดหมายรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคารของผู้ปกครอง