สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดงาน สยามนิทรรศน์รัชมงคล นำคนไทยย้อนรอยอดีต ชื่นชมภาพประวัติศาสตร์ในนิทรรศการ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทที่บันทึกพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งประทับในสวิตเซอร์แลนด์เมื่อ 70 ปีก่อน เปรียบเทียบกับภาพปัจจุบันของสถานที่ต่างๆ ที่เคยประทับ ทรงศึกษาและเคยเสด็จประพาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา พร้อมฉลอง 80 ปีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ ที่บริเวณชั้น 1 สยามพารากอน


นิทรรศการครั้งนี้จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชฑูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ร่วมทั้งหาทุนเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลเพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนที่มีศักยภาพ

นิทรรศการ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทประกอบด้วยตัวนิทรรศการแสดงภาพนิ่งที่นำเสนอทั้งในรูปบอร์ดนิทรรศการและทัชสกรีนคอมพิวเตอร์ ถ่ายทำจากสถานที่จริงในปัจจุบันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และนำมาเปรียบเทียบกับภาพเก่าสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังประทับอยู่เมื่อ 70 ปีที่แล้ว

เอกธนา เอ็ดยูเคชั่น เซอร์วิสเซสโดยคุณเอกธนา ฝ่ายซ้ายครามได้ร่วมจัดนิทรรศการการศึกษาและการท่องเที่ยวสวิสในงานสยามนิทรรศน์รัชมงคล ภายในนิทรรศการได้จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการบริหารการโรงแรมที่ดีสุด 3 อันดับแรกของโลก อย่างกลียอง เลส์โรชส์และเลส์โรชส์ กรูแยรร์ ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ แอพพลาย ซายน์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กลียองเป็นสถานศึกษาเก่าแก่ มีวิทยาเขตอยู่ที่มองโทรซ์และบูลล์ ทำการเปิดสอนเรื่องการจัดการบริหารการท่องเที่ยว กีฬา อีเว้นท์ และบันเทิง เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุปริญญาไปจนถึงปริญญาโท เป็นสถาบันที่มุ่งผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพออกมาอย่างมากมายจากอดีตจนถึงปัจจุบัน หลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาทางด้านการบริการ หรือ การจัดงาน, กีฬาและบันเทิง เรียนทั้งหมด 3.5 ปี ส่วนดิปโพลม่าเรียน 1.5 ปีและปริญญาโทเรียน 1 ปี ส่วนเลส์โรชส์มีวิทยาเขตอยู่ที่บลูชครองซ์ มอนตาน่าเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ  เปิดสอนด้านการบริหารโรงแรมนานาชาติสาขาผู้ประกอบการ , การเงิน , การตลาด , การออกแบบโรงแรม , อีเว้นท์ และการบริหารธุรกิจการครัว สร้างนักศึกษาเพื่อเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมบริการอย่างประสบความสำเร็จทำงานได้ทันที หลักสูตรปริญญาตรีเรียน 3.5-4 ปี ดิปโพลม่า 1.5-2 ปีและหลักสูตรปริญญาโทเรียน 1 ปี และเลส์โรชส์ กรูแยรร์ ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ แอพพลาย ซายน์มีวิทยาเขตอยู่ที่บูลล์และบลูช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่รัฐบาลของสมาพันธรัฐสวิสได้ให้การรับรองคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสวิสและทวีปยุโรปในขณะเดียวกัน ก็ได้รับการรับรองจาก ก.พ. ของประทศไทยด้วย หลักสูตรปริญญาตรีเรียน 4 ปีแบ่งออกเป็น 2 สาขาคือ สาขาบริหารการบริหารนานาชาติและสาขาการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนปริญญาโทเรียน 1 ปี

ส่วนดิปโพลม่าเรียน 1.5 ปีและปริญญาโทเรียน 1 ปี ส่วนเลส์โรชส์มีวิทยาเขตอยู่ที่บลูชครองซ์ มอนตาน่าเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ  เปิดสอนด้านการบริหารโรงแรมนานาชาติสาขาผู้ประกอบการ , การเงิน , การตลาด , การออกแบบโรงแรม , อีเว้นท์ และการบริหารธุรกิจการครัว สร้างนักศึกษาเพื่อเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมบริการอย่างประสบความสำเร็จทำงานได้ทันที หลักสูตรปริญญาตรีเรียน 3.5-4 ปี ดิปโพลม่า 1.5-2 ปีและหลักสูตรปริญญาโทเรียน 1 ปี และเลส์โรชส์ กรูแยรร์ ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ แอพพลาย ซายน์มีวิทยาเขตอยู่ที่บูลล์และบลูช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่รัฐบาลของสมาพันธรัฐสวิสได้ให้การรับรองคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสวิสและทวีปยุโรปในขณะเดียวกัน ก็ได้รับการรับรองจาก ก.พ. ของประทศไทยด้วย หลักสูตรปริญญาตรีเรียน 4 ปีแบ่งออกเป็น 2 สาขาคือ สาขาบริหารการบริหารนานาชาติและสาขาการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนปริญญาโทเรียน 1 ปี

กลียอง เลส์โรชส์และเลส์โรชส์ กรูแยรร์ ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ แอพพลาย ซายน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะเปิดเรียนในเดือนมกราคมของทุกปี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และการรับสมัครได้ที่ www.ekthana.com

นอกจากนี้ภายในนิทรรศการยังให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนประจำชั้นนำในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมต้นจนถึงมัธยมปลาย อาทิเช่น AIGLON COLLEGE , LYCEUM ALPINUM ZUOZ, TASIS, LE ROSEY และอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ให้ผู้ที่สนใจได้เลือกตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทเอกธนา เอ็ดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
โทร 02-655-7515-7 , 081-920-8882 อีเมลล์ info@ekthana.com
เว็บไซด์ www.ekthana.com