สถาบัน NABA มอบทุนการศึกษา(ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 25%) ในระดับปริญญาโท (ภาคปีการศึกษา 2012-2013) สาขา Master of Arts in Fashion and Textile Design Program เริ่มเปิดการสอนในเดือนมกราคม พศ.2556 ทั้งนี้ทางสถาบัน NABA จะพิจารณาทุนการศึกษาจาก ผลงาน (portfolio) และ ประวัติผู้สมัคร (Curriculum Vitae) โดยทางภาคคณะ

เปิดรับสมัคร
สมัครด่วน หมดเขตการส่งผลงานเข้าชิงทุนการศึกษา วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รายละเอียดการส่งผลงาน

 • แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (Scholarship Application Form)
 • ประวัติและรายละเอียดของผู้สมัคร (Detailed curriculum vitae)
 • โปรเจคผลงานการออกแบบ (Artistic and professional portfolio of projects)
 • จดหมายแรงจูงใจ (Motivation letter)
 • เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาของผู้สมัคร (Documentation regarding previous academic career):
  – แผนการศึกษา (หลักฐานการศึกษา) (Study plan (academic transcript) )
  – สำเนาการศึกษาระดับปริญญาตรี/ ระดับอนุปริญญา (ถ้ามี) (Copy of Bachelor Degree / Academic Diploma (if available))
  – เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมหรือการเข้าร่วมสัมมนา (ถ้ามี) ( Documentation regarding further courses or seminars attended (if available))
 • ประกาศนียบัตรความรู้ภาษาอังกฤษหรืออิตาลี (English language proficiency certification )
 • สำเนาพาสปอร์ตและ สำเนาบัตรประชาชน (Copy of passport / ID card)

ประกาศผลทุนการศึกษา
ประกาศผลทุนการศึกษาที่ www.naba.it และทางสถาบัน NABA จะส่งอีเมลตอบกลับภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เอกธนา  เอ็ดยูเคชั่น  เซอร์วิสเซส  โทร 02-106-2514-2 , 081-920-8882 หรือ www.ekthana.com, info@ekthana.com