• เอกสารในการสมัครเรียน
  • กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย
  • ใบปริญญาบัตรหรือวุฒิ ม.6
  • ใบเกรด
  • ผลสอบ TOEFL 500 – BBA & PGD หรือ IELTS 5.0 – BBA & PGD
   หากเรียนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือโรงเรียนนานาชาติมามากกว่า 3 ปีไม่ต้องใช้
  • ประวัติ
  • Study plan with duly dated and signed ( 250 words min)
  • Post study plan with duly dated and signed (not require for EU citizen) and 150words min
  • รูปถ่ายสี 8 รูปขนาด 1 ½ นิ้ว
  • สำเนาหนังสือพาสปอร์ต
  • จดหมายรับรองจากผู้ปกครองตามตัวอย่าง
  • ตรวจสุขภาพโดยนำใบสมัครหน้าสุดท้ายไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลใดก็ได้ที่มีตรา โรงพยาบาลประทับรับรอง
  • สำหรับหลักสูตร PGD หนังสือแนะนำตัวจากนายจ้างหรือสถาบัน
  • จดหมายรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคารของผู้ปกครอง