นิวซีแลนด์ เป็นประเทศอันดับต้น ๆ ที่นักศึกษาจากนานาประเทศต่างพากันเข้ามา ศึกษาต่อ เรียนต่อนิวซีแลนด์ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาฝึกฝนภาษา โดยเลือก เรียนภาษาอังกฤษ ณ สถาบันภาษาในประเทศนิวซีแลนด์  หรือการเรียนในระดับ  High School ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ที่มหาลัยวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ภายในประเทศก็ตาม  หลากหลายเหตุผลที่นักเรียนไทยนิยมไป เรียนต่อนิวซีแลนด์ อาทิเช่น วัฒนธรรมที่หลากหลาย,  ธรรมชาติที่สวยงาม และระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ

รวมถึงอีกเหตุผลที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการไปเรียนที่นิวซีแลนด์ถูกกว่าที่ประเทศอื่น คือ อัตราแลกเปลี่ยนที่นิวซีแลนด์นั้นถูกกว่าประเทศอื่นมากๆเลยและค่าครองชีพที่นิวซีแลนด์ถูกกว่าที่อังกฤษและที่ออสเตรเลียและหลายๆประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

ข้อดีของการไปเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด

 • นิวซีแลนด์ มีธรรมชาติที่สวยงาม มีกิจกรรมกลางแจ้งหลายอย่างให้ร่วมเล่นและค้นหารวมถึงกิจกรรมที่ท้าทาย ตลอดทั้งปี สำหรับผู้ที่รักธรรมชาติ และ นักผจญภัย   นิวซีแลนด์ถือเป็นคำตอบสุดท้าย
 • นักเรียนที่เรียนเกิน 6 เดือนในหลักสูตรเรียนแบบเต็มเวลา สามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การทำงานและมีเงินเก็บไว้ใช้สอย
 • ทางรัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์มีนโยบายที่ทำให้นักเรียนจากต่างประเทศเข้ามาเรียนต่อที่นี่ จึงทำให้มีนักเรียนที่มาจากหลากหลายที่ หลากหลายวัฒนธรรม

ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ห่างจากประเทศออสเตรเลียมาทางทิศตะวันออก 1,600 กิโลเมตร ประเทศนิวซีแลนด์ประกอบด้วย 2 เกาะหลัก คือ เกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าประเทศอังกฤษเล็กน้อย และใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น และยังมีเกาะเล็กๆ อีกจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะเกาะเล็กซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะใต้ มีชื่อเรียกว่า เกาะสจ๊วต (Stewart Island)

ข้อมูลทางด้านสภาพภูมิอากาศ
สภาพอากาศ ของประเทศนิวซีแลนด์ ถือเป็นสิ่งที่พิเศษสุดสำหรับประเทศนี้ เนื่องจากไร้ซึ่งมลพิษใดๆ โดยสิ้นเชิง และมีช่วงเวลาสำหรับรับแสงอาทิตย์ตลอดทุกวัน โดยเฉลี่ยวันละ 7 – 8 ชั่วโมง ในฤดูร้อน และ 4 – 5 ชั่วโมง ในฤดูหนาว

ข้อมูลทางด้านประชากรและภาษา
กว่า ชาวเมารี (Maori) ซึ่งมีผิวสีเหลืองมีอยู่ประมาณ 151,100 คน ซึ่งมีสิทธิทางสังคมเทียบเท่ากับชาวผิวขาวทุกอย่าง โดยรัฐบาลกลางอังกฤษให้ความคุ้มครองทั่วถึงทุกคน ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนส์ ชาวนิวซีแลนด์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ แต่ขณะเดียวกันภาษาพื้นเมืองเมารียังคงมีบทบาทเช่นกัน โดยเฉพาะการใช้เป็นชื่อสถานที่

เวลา
เวลาของประเทศนิวซีแลนด์ จะเร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ยกเว้นช่วงระหว่างตอนต้นเดือน
ตุลาคมถึงต้นเดือนมีนาคม ที่เวลาของนิวซีแลนด์จะเร็วกว่าประเทศไทยเป็น 6 ชั่วโมง

ระบบการศึกษา

– ระดับประถมศึกษา
นักเรียนส่วนมากเริ่มต้นการเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่ออายุ 5 ปี และเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาตอนปลายเมื่ออายุ 11 ปี โรงเรียนประถมศึกษาหลายแห่งสามารถรับนักเรียนจนกระทั่งอายุ 12 ปี และเข้าต่อระดับมัธยมศึกษาเมื่ออายุ 13-17 หรือ 18 ปี

– ระดับมัธยมศึกษา
นิวซีแลนด์มีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาอยู่กว่า 400 แห่ง ซึ่งรวมถึง โรงเรียนของรัฐบาล กึ่งรัฐบาล และเอกชน อายุขั้นต่ำของนักเรียนนานาชาติที่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมได้คือ 11-13 ปี โดยแต่ละโรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนของตนเองภายใต้การควบคุมดูแลในเรื่องของคุณภาพ และอนุมัติหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ และการรับรองคุณภาพจาก New Zealand Qualification Authority (NZQA) ภาคการศึกษาแบ่งเป็น 4 เทอม และระหว่างเทอมจะปิดให้นักเรียนพัก 2 สัปดาห์ โรงเรียนมัธยมถูกกำหนดให้มีการสอนไม่น้อยกว่า 190 วัน ต่อปีการศึกษา

– ระดับอุดมศึกษา
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาหมายถึง การศึกษาในระดับ ที่สูงกว่ามัธยมศึกษา ซึ่งหมายถึงสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้

– ระดับมหาวิทยาลัย
ในประเทศนิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยรวม 8 แห่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลทั้งหมด

– ระดับโพลีเทคนิคและสถาบันเทคโนโลยี คือ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เปิดสอนในหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ จนถึงระดับปริญญาในหลากหลายสาขาวิชา

– สถาบันสอนภาษา
มีสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เป็นของเอกชน และที่ขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัยหรือโพลีเทคนิค เปิดสอนหลักสูตรทั้งระยะสั้น (ต่ำกว่า 12 สัปดาห์) และระยะยาวคือ 1 ปี ใช้วิธีการสอนที่ทันสมัย เปิดรับนักศึกษาใหม่ตลอดทั้งปี

ทำงานพิเศษ
นักเรียนนักศึกษาอาจได้รับอนุญาตให้ทำงานพิเศษในระหว่างศึกษาได้ไม่เกิน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากลงเรียนเต็มเวลาในหลักสูตรระยะยาวที่เป็นหลักสูตรปริญญา (Degree) หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง (Diploma) ที่ต้องใช้เวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 2 ปี

หอพักนักศึกษา
โดยปกติหอพักนักเรียนจะตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา มีให้เลือกทั้งแบบห้องพักเดี่ยวและรวม ทางหอพักจัดหาอาหารให้ทั้ง 3 มื้อในวันหยุด ส่วนวันธรรมดานักเรียนจะซื้อหาอาหารกลางวันเอง

วีซ่านักศึกษา
การที่จะสามารถได้วีซ่านักเรียนนั้น นักเรียนจะต้องแสดง หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์ และในหนังสือรับรองจะต้องระบุถึง หลักสูตรที่เรียน ระยะเวลาของหลักสูตร และหลักสูตรนั้นๆ ได้รับการรับรองว่านักเรียนนานาชาติสามารถลงเรียนได้ รวมไปถึงหลักฐานการชำระค่าเล่าเรียน แสดงหลักฐานทางการเงินว่ามีครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์
สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาในนิวซีแลนด์ น้อยกว่า 9 เดือน ต้องแสดงต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน NZ $ 1,000 ต่อเดือน

เอกสารในการยื่นขอวีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์

 1. ใบสมัครวีซ่านักเรียนที่ได้กรอกรายละเอียดพร้อมติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว และเซ็นชื่อในหน้าที่ 9
 2. ค่าวีซ่า 4,600 บาท (จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยเรียกเก็บจากสถานทูตนิวซีแลนด์)
 3. หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาที่ได้รับการรับรองสำเนาอย่างถูกต้อง 1 ชุด
 4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งระบุชื่อหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันที่เริ่มเรียนและวันที่สิ้นสุดของการเรียน พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเงินค่าเล่าเรียน
 5. หนังสือรับรองที่พักอาศัยในประเทศนิวซีแลนด์
 6. หนังสือรับรองทางด้านการเงิน ”Financial Under Taking for a Student (NZ1014)” ที่ได้กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว และให้เจ้าของบัญชีธนาคารเซ็นชื่อในหน้าที่ 2
 7. หลักฐานทางการเงิน (Bank Statement)
  1. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank Statement ของผู้สนับสนุนทางการเงิน (ผู้ปกครอง) ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ำประกัน สามารถดูแลค่าใช้จ่ายของผู้สมัครได้
  2. จดหมายรับรองของผู้สนับสนุนทางการเงินจากบริษัทที่ทำงานอยู่ โดยระบุรายได้ต่อปี (รวมโบนัส) ตำแหน่ง อายุการทำงาน และต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงาน/ห้างร้านนั้น
  3. ถ้าหากผู้ค้ำประกันเป็นเจ้าของกิจการ/บริษัท/ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือหลักฐานการจดทะเบียน ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการ/บริษัท/ห้างร้านนั้นๆ
 8. หลักฐานการศึกษาครั้งล่าสุด ใบแจ้งผลการเรียน (Transcript) และ การเข้าเรียนจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือเพิ่งจบการศึกษา
 9. กรณีนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปีต้องเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา-มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา ระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้พร้อมเซ็นชื่อ
 10. สำเนาบัตรประชาชน (หรือใบสูติบัตร กรณีอายุไม่ถึง 17 ปี) และทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้สมัคร
 11. สำหรับผู้สมัครที่อายุเกิน 17 ปี และได้ศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์มาแล้ว 2 ปี เมื่อขึ้นปีที่สาม จะต้องยื่นรายงานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน โดยสามารถขอได้ที่กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน โทร.0-2205-2168-912.
 12. นักเรียนที่ไปศึกษาเป็นระเวลา 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน ต้องยื่นใบตรวจวัณโรค Temporary Entry X-ray Certificate (NZIS 1096) กรณีศึกษาเกิน 12 เดือนต้องยื่นผล medical examination and a medical and X-ray certificate จากโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจาก สถานทูตเท่านั้น ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สมิติเวช(สุขุมวิท) บากกอกเนิสซิ่งโฮม และโกลบอลด็อกเตอร์ ใบตรวจร่างกายต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และต้องใช้แบบฟอร์มจากแผนกวีซ่าสถานทูตนิวซีแลนด์
 13. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และเอกสารการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาจะมีความแตกต่างกันตามระดับของการศึกษา โดยประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีได้ดังนี้

– ระดับมัธยมศึกษา
ค่าเล่าเรียนอยู่ที่ตั้งแต่.7,000.ถึง.25,000.เหรียญต่อปี เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ.9,000.เหรียญต่อปี

– ปริญญาตรี
สายศิลป์ ประมาณ.NZ$.9,500-12,500.ต่อปี
สายวิทย์ ประมาณ.NZ$.14,000-18,500.ต่อปี

– ปริญญาโท-เอก
ประมาณ.NZ$.11,000-33,000.ต่อปี

– โพลีเทคนิค
Dip, ตรี, โท ประมาณ.NZ$.9,000-15,800.ต่อปี

– หลักสูตรภาษาอังกฤษ
Full-time.(25.ชั่วโมงต่อสัปดาห์).ประมาณ.NZ$.320-350 ต่อสัปดาห์
Part-time.(15.ชั่วโมงต่อสัปดาห์).ประมาณ.NZ$250 ต่อสัปดาห์

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ประมาณ.NZ$200.ต่อสัปดาห์

– ค่าที่พัก
Homestay.ตั้งแต่.NZ$.700-960.ต่อเดือน.รวมอาหารมื้อเช้าและเย็นในวันธรรมดา.และอาหารสามมื้อในวันหยุด
Boarding (โรงเรียนประจำ)/Hostel.ประมาณ.NZ$.6,000.ต่อปี.รวมอาหารทุกมื้อ

5 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นน้ำของนิวซีแลนด์

 1. University of Auckland
 2. University of Otago
 3. University of Canterbury
 4. VictoriaUniversity of Wellington
 5. MasseyUniversity

รายชื่อมหาวิทยาลัยยอดนิยมในนิวซีแลนด์

 1. Auckland University of Technology (AUT)
 2. Lincoln University
 3. The University of Auckland
 4. Massey University
 5. The University of Waikato
 6. University of Canterbury
 7. University of Otago
 8. Victoria University of Wellington