ทุนโอดอส นั้นมีด้วยกัน 2 ประเภท และมีเกณฑ์การรับและคัดเลือกที่แตกต่างกันหากน้องๆ คนไหนยังไม่ทราบรายละเอียด วันนี้มีมาฝากกันคะ เพื่อที่เราจะได้เลือกสมัครและสอบตรงกับความต้องการและความถนัดของเรา และสำหรับปี2556 นี้มีทุน 1,856 ทุน รวมมูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาท โดยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนี้เลยคะ

นักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน(odos) รุ่น 3.2 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ผู้รับทุนประเภท 1 

ผู้รับทุนที่มีผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ได้รับทุนศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 928 ทุน/อำเภอ/เขต โดยจะให้ไปศึกษาในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 35 ประเทศนั่นก็คือ

ทวีปอเมริกา ได้แก่ แคนาดา อาร์เจนตินา ชิลี เม็กซิโก และบราซิล
ทวีปยุโรป ได้แก่ เบลเยียม ฮังการี โปรตุเกส ฟินแลนด์ นอร์เวย์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน สเปน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ และรัสเซีย
ทวีปเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบียญี่ปุ่น จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย
ทวีปแอฟริกา ได้แก่ อียิปต์ และแอฟริกาใต้

ยกเว้น หากผู้รับทุนประเภท 1 มีความประสงค์ศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
จะต้องเป็นกลุ่มสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น

คุณสมบัติผู้รับทุน
1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันรับสมัคร
3 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าสาย สามัญหรือสายอาชีพในปีการศึกษา 2554
4 มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ ไม่ต่ำกว่า 3.00 กรณีที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องใช้คะแนนเกรดเฉลี่ย 5 ภาค ในการสมัครและจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00  เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
5 เป็นผู้มีรายได้น้อย โดยพิจารณาจากรายได้ของบิดามารดารวมกัน ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี (นับช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555) โดยใช้ใบรับรองเงินเดือนเป็นหลักฐาน
6 ใช้สิทธิ์สมัครโดยยึดตามอำเภอ/เขตของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเกณฑ์ในการสมัคร โดยนักเรียนต้องศึกษาที่สถานศึกษานั้นๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัคร
7 ผู้สมัครรับทุนของอำเภอ/เขตใด ต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์ ในอำเภอ/เขตนั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
8 มีความประพฤติดีและสุขภาพแข็งแรง
9 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือมีความผิดปกติทางจิต

มิ้นท์ -ณัฐชยาเตียนโพธิทอง นักเรียน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (odos)

ผู้รับทุนประเภท 2
ผู้รับทุนที่มีผลการเรียนดี ได้รับทุนศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์จำนวน 928 ทุน/อำเภอ/เขต ซึ่งจะดำเนินการเป็นกรณีพิเศษเพื่อผลิตกำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนเน้นด้านวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องไม่เกิน 3 ปี โดยจะให้ไปศึกษาในประเทศทั้งที่ใช้ภาษาอังกฤษและไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

คุณสมบัติผู้รับทุน
1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา 5 หรือ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หรือ 6 หรือเทียบเท่าสายสามัญหรือสายอาชีพในปีการศึกษานั้นๆ
4 มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ ไม่ต่ำกว่า 3.00 กรณีที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต้องใช้คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาค และนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องใช้คะแนนเกรดเฉลี่ย 5 ภาคในการสมัครและจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 เมื่อสำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
5 ใช้สิทธิ์สมัครโดยยึดตามอำเภอ/เขตของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเกณฑ์ในการสมัคร โดยนักเรียนต้องศึกษาที่สถานศึกษานั้นๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัคร
6 ผู้สมัครรับทุนของอำเภอ/เขตใด ต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์ ในอำเภอ/เขตนั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
7 มีความประพฤติดีและสุขภาพแข็งแรง
8 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือมีความผิดปกติทางจิต

วิธีการคัดเลือกทุน
1 สอบข้อเขียน จะสอบพร้อมกันทั่วประเทศทั้งทุนประเภท 1 และประเภท 2 โดยใช้ข้อสอบกลางวัดความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และข้อสอบวัดความถนัดทางการเรียน (Aptitude Test)
2 สอบสัมภาษณ์ ผู้สอบผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องได้คะแนนรวมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละอำเภอ/เขต กรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากันให้ถือเป็นผู้สอบได้ในอันดับเดียว

เงื่อนไขและข้อผูกพัน
ผู้รับทุนทั้งสองประเภทที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องทำงานในประเทศไทย ซึ่งสามารถเลือกปฏิบัติงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนตามความประสงค์ของผู้รับทุน สำหรับผู้รับทุนประเภท 2 ให้ชดใช้ทุนโดยกลับมาทำงานในประเทศไทย
เป็นระยะเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับทุนตามสัญญา หรือหากไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้ชดใช้เงินคืนตามจำนวนที่ใช้ไป
พร้อมเบี้ยปรับจำนวนหนึ่งเท่า

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
1 พิจารณาจากสัดส่วนคะแนนสอบข้อเขียนร้อยละ 90 และคะแนนสอบสัมภาษณ์ร้อยละ 10 โดยผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดของอำเภอ/เขตนั้นๆ จะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
2 กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ถือเอาคะแนนสอบสัมภาษณ์ และคะแนนภาษาอังกฤษสูงกว่าเป็นเกณฑ์
3 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน กระทรวงศึกษาธิการจะแจ้งรายชื่อไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ www.moe.go.th และ www.odos.moe.go.th
4 ให้ผู้มีสิทธิรับทุนรายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สมัคร ตามวัน
และเวลาที่กำหนด หากผู้มีสิทธิรับทุนไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ
5 ถ้าผู้มีสิทธิรับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือถูกเพิกถอนการให้ทุน ไม่สามารถรับทุน หรือปรากฏภายหลังว่าตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ หรือมีการตรวจสอบพบเหตุทุจริตในการสอบ จะถูกตัดสิทธิในการรับทุน และถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการในปีต่อๆ ไป และจะพิจารณาให้ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปและยังไม่ได้รับทุนอื่นใดเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

edit @ 9 Apr 2013 21:57:27 by study abroad

edit @ 9 Apr 2013 21:58:36 by study abroad