– ប្រធានបទ៖ Study Glion & Les Roches inSwizerland, China, Uk and Spain
– កាលបរិច្ឆេទ៖ 06/07/2019 | 2PM-4PM ។
– ទីកន្លែង៖ Rosewood Phnom Penh
– របៀបចុះឈ្មោះ៖​ សូមមេត្តាចុះឈ្មោះចូលរួមដោយសេរីមិនគិតថ្លៃជាមុន ព្រោះកន្លែងមានកំណត់ តាមតំណរនេះ៖ (https://www.ekthana.com/en/seminar/phnompenhjuly/?register=true)

Study BBA, PGD, MSC, MBA in Hospitality in Switzerland and UK

🥇Glion
No.2 Hospitality School for Employer Reputation (2018)
Top 3 The best Hospitality Institute in Switzerland (2018)

🥇Les Roches
No.3 Hospitality & Leisure Management. (2019)
Top 3 The best Hospitality Institute in Switzerland (2018)