สถาบัน NABA มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (ภาคปีการศึกษา 2012-2013) สาขา Master of Arts Programs (หลักสูตร 2 ปี) และ สาขา Academic Master Programs (หลักสูตร 1 ปี) จำนวน 27 ทุนการศึกษา (ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 25%) เริ่มเปิดการสอนในเดือนมกราคม พศ.2556 ทั้งนี้ทางสถาบัน NABA จะพิจารณาทุนการศึกษาจาก ผลงาน (portfolio) และ ประวัติผู้สมัคร (Curriculum Vitae) โดยทางภาคคณะ เปิดรับสมัคร สมัครด่วน หมดเขตการส่งผลงานเข้าชิงทุนการศึกษา วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รายละเอียดการส่งผลงาน
Interested candidates shall fill in and send by October 31st 2012

WHAT TO SUBMIT?

 • แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (Scholarship Application Form)
 • ประวัติและรายละเอียดของผู้สมัคร (Detailed curriculum vitae)
 • โปรเจคผลงานการออกแบบ (Artistic and professional portfolio of projects)
 • จดหมายแรงจูงใจ (Motivation letter)
 • เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาของผู้สมัคร (Documentation regarding previous academic career):
  – แผนการศึกษา (หลักฐานการศึกษา) (Study plan (academic transcript) )
  – สำเนาการศึกษาระดับปริญญาตรี/ ระดับอนุปริญญา (ถ้ามี) (Copy of Bachelor Degree / Academic Diploma (if available) )
  – เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมหรือการเข้าร่วมสัมมนา (ถ้ามี) ( Documentation regarding further courses or seminars attended (if available))
 • ประกาศนียบัตรความรู้ภาษาอังกฤษหรืออิตาลี (Certificate attesting the knowledge of the Italian or English language)
 • สำเนาพาสปอร์ตและ สำเนาบัตรประชาชน (Copy of passport / ID card)

ประกาศผลทุนการศึกษา
ประกาศผลทุนการศึกษาที่ www.naba.it และทางสถาบัน NABA จะส่งอีเมลตอบกลับภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เอกธนา  เอ็ดยูเคชั่น  เซอร์วิสเซส  โทร 02-106-2514-2 , 081-920-8882 หรือ www.ekthana.com, info@ekthana.com