นักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน(odos)
นักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน(odos)

ทุน ODOS โอดอส นั้นมีด้วยกัน 2 ประเภท และมีเกณฑ์การรับและคัดเลือกที่แตกต่างกันหากน้องๆ คนไหนยังไม่ทราบรายละเอียด วันนี้มีมาฝากกันคะ เพื่อที่เราจะได้เลือกสมัครและสอบตรงกับความต้องการและความถนัดของเรา และสำหรับปี2556 นี้มีทุน 1,856 ทุน รวมมูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาท โดยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนี้เลยคะ

นักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน(odos) รุ่น 3.2 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ผู้รับทุนประเภท
ผู้รับทุนที่มีผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ได้รับทุนศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 928 ทุน/อำเภอ/เขต โดยจะให้ไปศึกษาในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 35 ประเทศนั่นก็คือ

 • ทวีปอเมริกา ได้แก่ แคนาดา อาร์เจนตินา ชิลี เม็กซิโก และบราซิล
 • ทวีปยุโรป ได้แก่ เบลเยียม ฮังการี โปรตุเกส ฟินแลนด์ นอร์เวย์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน สเปน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ และรัสเซีย
 • ทวีปเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบียญี่ปุ่น จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย
 • ทวีปแอฟริกา ได้แก่ อียิปต์ และแอฟริกาใต้
  ยกเว้น หากผู้รับทุนประเภท 1 มีความประสงค์ศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
  จะต้องเป็นกลุ่มสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น

02คุณสมบัติผู้รับทุน

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 3. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าสาย สามัญหรือสายอาชีพในปีการศึกษา 2554
 4. มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ ไม่ต่ำกว่า 3.00 กรณีที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องใช้คะแนนเกรดเฉลี่ย 5 ภาค ในการสมัครและจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00  เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
 5. เป็นผู้มีรายได้น้อย โดยพิจารณาจากรายได้ของบิดามารดารวมกัน ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี (นับช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555) โดยใช้ใบรับรองเงินเดือนเป็นหลักฐาน
 6. ใช้สิทธิ์สมัครโดยยึดตามอำเภอ/เขตของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเกณฑ์ในการสมัคร โดยนักเรียนต้องศึกษาที่สถานศึกษานั้นๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัคร
 7. ผู้สมัครรับทุนของอำเภอ/เขตใด ต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์ ในอำเภอ/เขตนั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 8. มีความประพฤติดีและสุขภาพแข็งแรง
 9. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือมีความผิดปกติทางจิต

03มิ้นท์ -ณัฐชยา เตียนโพธิทอง นักเรียน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (odos)
ผู้รับทุนประเภท 2

ผู้รับทุนที่มีผลการเรียนดี ได้รับทุนศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์จำนวน 928 ทุน/อำเภอ/เขต ซึ่งจะดำเนินการเป็นกรณีพิเศษเพื่อผลิตกำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนเน้นด้านวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องไม่เกิน 3 ปี โดยจะให้ไปศึกษาในประเทศทั้งที่ใช้ภาษาอังกฤษและไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

คุณสมบัติผู้รับทุน

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 3. ป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา 5 หรือ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หรือ 6 หรือเทียบเท่าสายสามัญหรือสายอาชีพในปีการศึกษานั้นๆ
 4. มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ ไม่ต่ำกว่า 3.00 กรณีที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต้องใช้คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาค และนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องใช้คะแนนเกรดเฉลี่ย 5 ภาคในการสมัครและจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 เมื่อสำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
 5. ใช้สิทธิ์สมัครโดยยึดตามอำเภอ/เขตของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเกณฑ์ในการสมัคร โดยนักเรียนต้องศึกษาที่สถานศึกษานั้นๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัคร
 6. ผู้สมัครรับทุนของอำเภอ/เขตใด ต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์ ในอำเภอ/เขตนั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 7. มีความประพฤติดีและสุขภาพแข็งแรง
 8. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือมีความผิดปกติทางจิต

วิธีการคัดเลือกทุน

1 สอบข้อเขียน จะสอบพร้อมกันทั่วประเทศทั้งทุนประเภท 1 และประเภท 2 โดยใช้ข้อสอบกลางวัดความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และข้อสอบวัดความถนัดทางการเรียน (Aptitude Test)
2 สอบสัมภาษณ์ ผู้สอบผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องได้คะแนนรวมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละอำเภอ/เขต กรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากันให้ถือเป็นผู้สอบได้ในอันดับเดียว

เงื่อนไขและข้อผูกพัน

ผู้รับทุนทั้งสองประเภทที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องทำงานในประเทศไทย ซึ่งสามารถเลือกปฏิบัติงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนตามความประสงค์ของผู้รับทุน สำหรับผู้รับทุนประเภท 2 ให้ชดใช้ทุนโดยกลับมาทำงานในประเทศไทย
เป็นระยะเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับทุนตามสัญญา หรือหากไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้ชดใช้เงินคืนตามจำนวนที่ใช้ไป
พร้อมเบี้ยปรับจำนวนหนึ่งเท่า

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน

  1. พิจารณาจากสัดส่วนคะแนนสอบข้อเขียนร้อยละ 90 และคะแนนสอบสัมภาษณ์ร้อยละ 10 โดยผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดของอำเภอ/เขตนั้นๆ จะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
  2. กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ถือเอาคะแนนสอบสัมภาษณ์ และคะแนนภาษาอังกฤษสูงกว่าเป็นเกณฑ์
  3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน กระทรวงศึกษาธิการจะแจ้งรายชื่อไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ www.moe.go.th และ www.odos.moe.go.th
  4. ให้ผู้มีสิทธิรับทุนรายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สมัคร ตามวัน และเวลาที่กำหนด หากผู้มีสิทธิรับทุนไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ
  5. ถ้าผู้มีสิทธิรับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือถูกเพิกถอนการให้ทุน ไม่สามารถรับทุน หรือปรากฏภายหลังว่าตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ หรือมีการตรวจสอบพบเหตุทุจริตในการสอบ จะถูกตัดสิทธิในการรับทุน และถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการในปีต่อๆ ไป และจะพิจารณาให้ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปและยังไม่ได้รับทุนอื่นใดเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ