สำหรับหลักสูตรปริญญาโท

–  ผ่านการศึกษา 3 ปีในระดับมหาวิทยาลัย

–  มีความรู้ภาษาอังกฤษหรืออิตาเลียนในเกณฑ์ที่เหมาะสม

 

สำหรับหลักสูตร 3 ปี

–  จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า (มีประกาศนียบัตร)

–  มีความรู้ภาษาอังกฤษหรืออิตาเลียนในเกณฑ์ที่เหมาะสม: โดยมีประกาศนียบัตรรับรองหรือผ่านการสัมภาษณ์ทางภาษาทาง Skype

 

สำหรับหลักสูตร 1 ปี (เร่งรัด)

–  จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า (มีประกาศนียบัตร)

–  มีความรู้ภาษาอังกฤษหรืออิตาเลียนในเกณฑ์ที่เหมาะสม: โดยมีประกาศนียบัตรรับรองหรือผ่านการสัมภาษณ์ทางภาษาทาง Skype

 

สำหรับหลักสูตร 10 สัปดาห์ (ระดับมืออาชีพ Professional) 

–  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเหมาะสำหรับมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในสายงานแฟชั่นอยู่แล้ว

–  มีความรู้ภาษาอังกฤษหรืออิตาเลียนในเกณฑ์ที่เหมาะสม: โดยมีประกาศนียบัตรรับรองหรือผ่านการสัมภาษณ์ทางภาษาทาง Skype