Diploma in International Hotel Management


Admission Requirements

 • อายุขั้นต่ำ: 18 ปีขึ้นไป (นักเรียนสามารถอายุน้อยกว่า 18 ปีตามเวลาที่พวกเขาเริ่มฝึกงานครั้งแรกได้)
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร: สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
 • ระดับภาษาอังกฤษ: ต้องมีความเชี่ยวชาญเพียงพอสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา คะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา หรือผู้ที่ไม่ได้ใช้เวลาสองปีในการศึกษาภาษาอังกฤษ
 • ตัวช่วยภาษาอังกฤษ: ผู้ที่คะแนนระดับภาษาอังกฤษต่ำกว่าที่ระบุไว้ สามารถรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ มีโปรแกรมแบบระยะสั้นในประเทศสวิสเซอร์แลนด์สเปน และจีน

Campus: China

ระยะเวลาเรียน: 2.5 ปี

ฝึกงาน: 2 ครั้ง

ในโปรแกรมนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการการโรงแรม และวิธีการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยในหลักสูตรประกอบด้วย การตลาด การบัญชีการจัดการ การปฏิบัติงาน และเทคนิคการเป็นผู้นำ ใช้เวลาเรียน 2.5 ปี และฝึกงาน 2 ครั้ง

 

BBA in Global Hospitality Management


Admission Requirements

 • อายุขั้นต่ำ: 17 ปี 6 เดือนขึ้นไป (นักเรียนสามารถอายุน้อยกว่า 18 ปีตามเวลาที่พวกเขาเริ่มฝึกงานครั้งแรกได้)
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร: สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
 • ระดับภาษาอังกฤษ: ต้องมีความเชี่ยวชาญเพียงพอสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา คะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา หรือผู้ที่ไม่ได้ใช้เวลาสองปีในการศึกษาภาษาอังกฤษ
 • ตัวช่วยภาษาอังกฤษ: ผู้ที่คะแนนระดับภาษาอังกฤษต่ำกว่าที่ระบุไว้ สามารถรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ มีโปรแกรมแบบระยะสั้นในประเทศสวิสเซอร์แลนด์สเปน และจีน

Campus: Switzerland หรือ Spain

ระยะเวลาเรียน: 3.5 ปี

ฝึกงาน: 2 ครั้ง

การศึกษาเชิงวิชาการเป็นพื้นฐานหลักสูตรปริญญาตรีนี้ โดยตัวโปรแกรมจะเน้นสอนวิธีการทำงานของธุรกิจการบริหารจัดการการโรงแรมจากภายในสู่ภายนอก ใช้ระยะเวลาเรียน 3.5 ปี และฝึกงาน 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือนในประเทศใดก็ได้ที่ต้องการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพสำหรับงานโรงแรมและทักษะบริหารจัดการภัตตาคารระดับนานาชาติ โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนสาขาเฉพาะทางได้ดังนี้

 1. การประกอบการด้านธุรกิจบริการ (เปิดสอนที่สวิตเซอร์แลนด์และสเปน)
 2. กลยุทธ์การตลาดดิจิตอล (เปิดสอนที่สวิตเซอร์แลนด์และสเปน)
 3. การบริหารประสิทธิภาพการทำงานด้านการเงินในธุรกิจโรงแรม (เปิดสอนที่สวิตเซอร์แลนด์)
 4. การบริหารและพัฒนารีสอร์ท (เปิดสอนที่สเปน)

โดยหลักสูตรจะครอบคลุมทั้ง:

 • การปฏิบัติงานที่สำคัญ
 • การตลาดและการขาย
 • การบัญชีและการจัดการทางการเงิน

อีกทั้งยังมุ่งเน้นไปที่ทักษะด้านอารมณ์เพื่อการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงสุด