Diploma in International Hotel Management

Admission Requirements

อายุขั้นต่ำ
18 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามนักเรียนสามารถอายุน้อยกว่า 18 ปีตามเวลาที่พวกเขาเริ่มฝึกงานครั้งแรกได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร: สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

ระดับภาษาอังกฤษ: ต้องมีความเชี่ยวชาญเพียงพอสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา คะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา หรือผู้ที่ไม่ได้ใช้เวลาสองปีในการศึกษาภาษาอังกฤษ

ตัวช่วยภาษาอังกฤษ: ผู้ที่คะแนนระดับภาษาอังกฤษต่ำกว่าที่ระบุไว้ สามารถรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ มีโปรแกรมแบบระยะสั้นในประเทศสวิสเซอร์แลนด์สเปน และจีน

Campus: China

ระยะเวลาเรียน: 2.5 ปี

ฝึกงาน: 2 ครั้ง

ในโปรแกรมนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการการโรงแรม และวิธีการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยในหลักสูตรประกอบด้วย การตลาด การบัญชีการจัดการ การปฏิบัติงาน และเทคนิคการเป็นผู้นำ ใช้เวลาเรียน 2.5 ปี และฝึกงาน 2 ครั้ง

 

BBA in Global Hospitality Management

Admission Requirements

อายุขั้นต่ำ
17 ปี 6 เดือนขึ้นไป อย่างไรก็ตามนักเรียนสามารถอายุน้อยกว่า 18 ปีตามเวลาที่พวกเขาเริ่มฝึกงานครั้งแรกได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร: สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

ระดับภาษาอังกฤษ: ต้องมีความเชี่ยวชาญเพียงพอสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา คะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา หรือผู้ที่ไม่ได้ใช้เวลาสองปีในการศึกษาภาษาอังกฤษ

ตัวช่วยภาษาอังกฤษ: ผู้ที่คะแนนระดับภาษาอังกฤษต่ำกว่าที่ระบุไว้ สามารถรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ มีโปรแกรมแบบระยะสั้นในประเทศสวิสเซอร์แลนด์สเปน และจีน

Campus: Switzerland หรือ Spain

ระยะเวลาเรียน: 3.5 ปี

ฝึกงาน: 2 ครั้ง

การศึกษาเชิงวิชาการเป็นพื้นฐานหลักสูตรปริญญาตรีนี้ โดยตัวโปรแกรมจะเน้นสอนวิธีการทำงานของธุรกิจการบริหารจัดการการโรงแรมจากภายในสู่ภายนอก ใช้ระยะเวลาเรียน 3.5 ปี และฝึกงาน 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือนในประเทศใดก็ได้ที่ต้องการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพสำหรับงานโรงแรมและทักษะบริหารจัดการภัตตาคารระดับนานาชาติ โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนสาขาเฉพาะทางได้ดังนี้

  1. การประกอบการด้านธุรกิจบริการ (เปิดสอนที่สวิตเซอร์แลนด์และสเปน)
  2. กลยุทธ์การตลาดดิจิตอล (เปิดสอนที่สวิตเซอร์แลนด์และสเปน)
  3. การบริหารประสิทธิภาพการทำงานด้านการเงินในธุรกิจโรงแรม (เปิดสอนที่สวิตเซอร์แลนด์)
  4. การบริหารและพัฒนารีสอร์ท (เปิดสอนที่สเปน)

โดยหลักสูตรจะครอบคลุมทั้ง:

การปฏิบัติงานที่สำคัญ
การตลาดและการขาย
การบัญชีและการจัดการทางการเงิน

อีกทั้งยังมุ่งเน้นไปที่ทักษะด้านอารมณ์ที่เพื่อการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงสุด