• กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย
  • ใบปริญญาบัตรหรือวุฒิม.6
  • ใบเกรด
  • ผลสอบ IELTS overall 4.0 for Hotel Administration Normal Track or IELTS 5.0 for the Intensive Track, ผลสอบIELTS overall 4.0 for PGC and PGD หากเรียนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือโรงเรียนนานาชาติมามากกว่า3ปีไม่ต้องใช้
  • หนังสือแนะนำตัวจากนายจ้างหรือสถาบันอย่างน้อย1 แห่ง
  • Motivation Letter ( 250 words min)
  • ประวัติตามตัวอย่าง
  • รูปถ่ายสี 2 รูปขนาด 1 ½ นิ้ว
  • สำเนาหนังสือพาสปอร์ต
  • จดหมายรับรองจากผู้ปกครองตามตัวอย่าง
  • จดหมายรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคารของผู้ปกครอง