Admission requirement

  1. กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย
  2. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระเบียนผลการเรียน โดยต้องมีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรอย่างน้อย 12 ปี
  3. ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของ NABA
  4.  ผลทดสอบ ภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 หรือ TOEFL 500
  5. ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีเพื่อขอให้รับรองเอกสารที่แสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  6. ผลงานที่ผ่านมา ส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ Power point ประมาณ 5-10 ผลงาน
  7. สำเนา Passport
  8. ค่าทำเนียมการสมัคร  EU250