St. George’s School in Switzerland คือโรงเรียนประจำนานาชาติระบบอังกฤษในสวิตเซอร์แลนด์ เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับทั้งนักเรียนชายและหญิง มีทำเลที่ตั้งสวยงาม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนถือปรัญชาที่ว่าใฝ่เรียนรู้ ชื่นชมในความงามของสรรพสิ่ง และสนับสนุนความสงบ ซึ่งปรัชญาเหล่านี้ก็ยังคงเป็นที่ยึดถือมาจนถึงปัจจุบัน

St. George มุ่งหวังให้นักเรียนแต่ละคนประสมความสำเร็จทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพของพวกเขา โรงเรียนยังมอบบรรยากาศที่ปลอดภัยและมั่นคง และสนับสนุนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีควบคู่ไปกับการเรียน  การปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใฝ่เรียนรู้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา เพราะจะส่งผลให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่กว้างขึ้นและสะสมความรู้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน นักเรียนก็จะสามารถเข้าใจความต้องการของตัวเอง หาจุดสมดุลพบ และมีความมั่นใจ ซึ่งจะเป็นช่วยเตรียมตัวให้พวกเขาก้าวเข้าสู่ชีวิตวัยผู้ใหญ่ในอนาคต

โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนคลาสขนาดเล็ก เน้นดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งแตกต่างกันไปตามหลักสูตรวิชาการที่นักเรียนเลือกและตามสายอาชีพที่นักเรียนสนใจ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งกีฬาและชมรมต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม เช่น การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คอนเสิร์ต การแสดง ละครเวที เป็นต้น และที่สำคัญ ที่นี่ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เคารพ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้ที่มีความเชื่อ ลักษณะการใช้ชีวิต และวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตนเอง ซึ่งนับเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดในสังคมของโรงเรียนที่ประกอบไปด้วยนักเรียนมากกว่า 50 เชื้อชาติ

 

ข้อมูลทั่วไป

  • ก่อตั้ง: ปี 1927
  • จำนวนนักเรียน 400 คน
  • ช่วงอายุ: ชายและหญิง อายุ 3-18 ปี
  • รับรองคุณวุฒิโดย:  Cambridge IGCSE, CIS, ECIS, NEASC, SGIS
  • เชื้อชาตินักเรียน: 57เชื้อชาติ

ข้อมูลด้านวิชาการ

  • ภาษา: อังกฤษ
  • หลักสูตร: IGCSE,  คอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรนานาชาติ (IB-Internaional Baccalareate) หลักสูตรนานาชาติ (IB-Internaional Baccalareate) และหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน (High School Diploma)
  • จำนวนนักเรียนโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งคลาส:  12 คน
  • ภาษาต่างประเทศ: ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซียน จีน ฮิบรู ตุรกี ญี่ปุ่น
  • ซัมเมอร์แคมป์: สำหรับนักเรียนอายุ 10-16 ปี มีคลาสภาษาอังกฤษเร่งรัด กิจกรรมด้านศิลปะ กีฬา และธรรมชาติ เปิดในเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม