เกี่ยวกับ Schloss-Schule Kirchberg

Schloss-Schule Kirchberg เป็นหนึ่งในสมาชิกของ’Die Internate Vereunigung (DIV) โรงเรียนที่ผสมผสานการศึกษาทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการไว้ด้วยกัน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ  ความอุตสาหะ และการรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเป็น มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทั้งเชิงวิชาการและการใช้วิต

จำนวนนักเรียน: นักเรียนประจำ 100 คน รวมทั้งหมด 330 คน

ช่วงอายุ : ชายหญิง 7-18 ปี

แคมปัส: ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของBaden-Wuerttemberg อยู่ห่างจาก Stuttgart ประมาณ 100 กิโลเมตร

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: เยอรมัน

ดิปโพลม่า: Abitur (A-levels)

จำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน: ประมาณ 18 คน

ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน: อังกฤษ ฝรั่งเศส ละติน