หลักสูตร

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (Bachelor of Arts Degree Programs)

 • ดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Music)
 • การเขียนหรือแต่งวรรณกรรม (Creative Writing and Literature)
 • การทำหนัง (Moving Image Arts) (film/Video)
 • การถ่ายภาพ (Photography)
 • สตูดิโอด้านศิลปะ (Studio Arts)
 • ออกแบบโรงละคร (Theatre Design)
 • การละคร (Theatre Performance)

ปริญญาตรีด้านวิจิตรศิลป์ (Bachelor of Fine Arts Degree Programs)

 • ดิจิทอล อาร์ท (Digital Arts)
 • กราฟฟิกดีไซด์ (Graphic Design)
 • การถ่ายภาพ (Photography)
 • การละคร (Theatre)

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (Bachelor of Business Administration)

 • การจัดการด้านศิลป (Arts Management)

ปริญญาโทด้านศิลป  (Master of Arts)

 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ด้านการศึกษา (Master of Arts (MA) in Education)