IED ได้รับเกียรติจาก BOF ในการจัดอันดับให้เป็น 1 ในสถาบันด้านแฟชั่นดีไซน์ที่ดีที่สุดในโลก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา 

โดยมีการประเมินและพิจารณาจาก 12 กูรูด้านแฟชั่น ทั้งในแวดวงการศึกษาและธุรกิจ ซึ่งพิจารณาจาก 4 ข้อหลักๆ ก็คือ 
1. คะแนนรวมทั่วไป 
2. ด้านความโด่งดังในระดับสากลและมีชื่อเสียงด้านการทำงาน 
3. ประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับในโรงเรียน 
4. ความพร้อมของนักเรียนในการทำงานจริง

โดย IED ได้รับรางวัลดังนี้

ระดับปริญญาตรี ด้านแฟชั่น ดีไซน์: คะแนนรวม, ชื่อเสียงระดับสากล, ความพร้อมของนักเรียน

ระดับปริญญาตรีด้านการบริหารจัดการธุรกิจแฟชั่น: ชื่อเสียงระดับสากล

ระดับปริญญาโท ด้านการสื่อสารและออกแบบศิลปะแฟชั่น: ชื่อเสียงระดับสากล

ระดับปริญญาโท ด้านการจัดการและธุรกิจแฟชั่น: ชื่อเสียงระดับสากล