หลักสูตร

ระดับอนุปริญญาโท

สาขาการบริหารโรงแรมและธุรกิจบริการ สำหรับ การท่องเที่ยวแบบลัคชัวรี่ (๑ ปี)