โรงเรียนที่ทันสมัยในเมลเบิร์นสำหรับเด็กผู้หญิง ที่มีวัฒนธรรมอันยาวนาน ชุมชนที่อบอุ่น และอนาคตอันน่าตื่นเต้น เป็นที่ยอมรับกันว่า PLC เป็นผู้นำด้านการศึกษาสำหรับเด็กผู้หญิงมานานกว่า 140  ปี ด้วยโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมแบบนับถือศาสนาคริสต์ นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาเกิดความเคารพและความห่วงใยต่อผู้อื่นเพื่อรับทักษะการเป็นผู้นำและการมีวินัยในตนเอง พร้อมกับมีความเข้าใจที่ละเอียดอ่อนและมีความเข้าใจในวัฒนธรรมอื่นๆ เรามีความไว้วางใจอย่างมากสำหรับนักเรียนของเรา เด็กผู้หญิงทุกคนมีความเป็นเลิศในตัวเองเพียงแต่รอเวลาที่จะค้นพบ

หลักสูตร                                                                                                                   

  • Early Learning Centre

ELC มอบประสบการณ์การศึกษาที่ยอดเยี่ยมในด้านความลึกซึ้งและคุณภาพสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กชายตั้งแต่อายุหกเดือนไปจนถึงอนุบาล ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา มีหลากหลายภาษาในวัยเด็กและส่งเสริมให้เด็กกลายมาเป็นผู้เข้าร่วมและผู้สื่อสารที่กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตนเอง

  • Junior School

การเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมุ่งเน้นไปที่การสร้างทักษะการอ่านออกเขียนได้และทักษะการคำนวณ อันได้แก่ วิชา STEM (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์) ,social sciences, health, physical,personal and social development และ the Arts.  หลักสูตรพิเศษของเรา ได้แก่ French, Computing, Art, Library, Christian Education, Music, Outdoor Education, Swimming, Drama and Dance และ Physical Education

  • Senior School

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของข้อมูล นักเรียนจำเป็นต้องได้รับความสามารถในการเป็นผู้เรียนที่มีวิสัยทัศน์เพื่อที่จะซึมซับ/ รู้จักการตั้งคำถาม/ สร้างความท้าทายและสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้และชื่นชมความแตกต่างระหว่างข้อมูล ความรู้ และภูมิปัญญา ดังนั้นเราจึงส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทางด้านความคิดที่มีประสิทธิผลเพื่อให้พวกเขากล้าคิดได้อย่างอิสระในการพิจารณาความคิดใหม่ๆและมีความสามารถในการเข้าถึงหลักสูตรที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้สู่โลกภายนอกห้องเรียน

  • International Baccalaureate

หลักสูตรประกาศนียบัตร IB เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในระดับสากลด้านการศึกษาที่ท้าทายและมีความสมดุลทางวิชาการโดยมีการประเมินภายในและการสอบปลายภาค ช่วยเตรียมนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 16 ถึง 19 ปีเพื่อความสำเร็จในมหาวิทยาลัยและในชีวิตนอกเหนือจากการศึกษา ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับความฉลาดทางปัญญา,สังคม,อารมณ์,และความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน