• อายุ 18 ปี บริบูรณ์หรือมากกว่า
  • กรอกใบสมัครให้เรียบร้อยพร้อมค่าทำเนียม JOD 25
  • เขียนจดหมาย Motivation Letter อธิบายเหตุผลทำไมเลือกเรียนที่ Royal Academy of Culinary Art พร้อมวันที่และลายเซ็น (minimum of 250 words and maximum of 1,000 words)
  • สำเนาถ่ายเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา/ใบปริญญาบัตรหรือวุฒิ ม.6
  • ผลสอบ TOEFL: minimum score 440, 173 for computer scoring system, 61 for the internet based test, I.E.L.T.S. minimum overall band of 4.0 in all components หากเรียนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือโรงเรียนนานาชาติมามากกว่า3 ปีไม่ต้องใช้
  • กรตรวจสุขภาพโดยนำใบสมัครหน้าสุดท้ายไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลใดก็ได้ที่มีตราโรงพยาบาลประทับรับรอง