หลักสูตร

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านศิลปะศาสตร์การครัว 2 ปี
  • ใบรับรองการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานด้านการทำครัว 1 ปี
  • ใบรับรองความเชี่ยวชาญด้านการทำครัว 15 สัปดาห์

ประเมินผลการเรียนรู้

หลังจากจบหลักสูตรนักเรียนสามารถ:

  • สามารถจัดเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินงานด้านการทำครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้จ่ายด้านการเงินและเปรียบคุณภาพของสินค้าในการดำเนินงานด้านการทำครัว
  • สามารถปรับใช้ความรู้ที่ได้รับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบริหารการจัดการการครัวเบื้องต้น
  • สามารถพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพทั้งต่อตนเองและสาขาอาชีพ
  • มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคภายในองค์กรและธุรกิจการทำครัว