หลักสูตร

ปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี

 • สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ตุลาคม – มิถุนายน (20 ชั่วโมง / สัปดาห์ รวม 640 ชั่วโมง)

 

 • สาขาการออกแบบทัศนศิลป์
 • ตุลาคม – มิถุนายน (20 ชั่วโมง / สัปดาห์ รวม 640 ชั่วโมง)

 

 • สาขาออกแบบวัสดุยานยนตร์

 

หลักสูตรปริญญาโท

 • สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • ( 1 ปี ) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

 • สาขาออกแบบยานยนตร์และยานพาหนะ
 • ( 1 ปี ) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

 • สาขาออกแบบภายใน
 • ( 1 ปี ) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

 • สาขาออกแบบเว็บไซต์
 • ( 1 ปี ) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

 • สาขาออนแบบทัศนศิลป์
 • ( 1 ปี ) หลักสูตรภาษาอังกฤษ