St.Peter’s International School

โรงเรียนนานาชาติโปรตุเกสแห่งแรกที่มาพร้อมใบรับรองคุณภาพ

หนึ่งในสี่ของศตวรรษที่ผ่านมา St. Peter’s International School ได้ก่อตั้งขึ้นจากก้าวเล็กๆ ที่มีความใฝ่ฝันจะเป็นสถาบันตัวอย่างในด้านการศึกษาของโปรตุเกส จากความฝันสู่ความสำเร็จ เราได้ผ่านทั้ง การคิด การเติบโต การสร้าง การไตร่ตรอง การตระหนักในการทำงานร่วมกัน วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และทีมงานที่มีทั้งความตั้งใจและมีความสามารถ

St.Peter’s International School เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มอบการแข่งขันอย่างมคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของของนักเรียนที่หลากหลาย อยู่บนพื้นฐานที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการของนักเรียน โดยให้ความสำคัญกับความสำเร็จทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ทัศนคติ การปฏิบัติ จนนำไปสู่การเติบโตเป็นรายบุคคล

เมื่อพิจารณาถึงความเป็นสากลของโรงเรียน นักเรียนจากหลากหลายเชื้อชาติต้องทำงานร่วมกัน ภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในแง่ของการศึกษา จึงทำให้มีการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา และการได้มาซึ่งภาษาอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่น สเปน เยอรมัน และละติน โดยจะทำให้นักเรียนเข้าใจถึงบริบททางสังคมและความแตกต่างของโลกและวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ตลอดจนการเป็นผู้แข่งขันที่ดีและมีชัยชนะในตลาดแรงงาน

การศึกษาแบบผสมผสานและหลากหลายภาษาที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน ยังเห็นได้ชัดในระดับมัธยมศึกษาผ่านหลักสูตร International Baccalaureate Diploma Program ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาสองปีที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดทั่วโลก