St Scholastica’s College มีความมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด เราตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นกระบวนการแบบองค์รวมที่ช่วยพัฒนาด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ทั้งร่างกายและอารมณ์ของนักเรียน เราได้จัดเตรียมหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ซึ่งช่วยให้แน่ใจได้ว่าเด็กจะมีพื้นฐานที่ดีในสาขาวิชาต่างๆด้วยความน่าสนใจและความชำนาญเฉพาะด้านได้

วิทยาลัยนี้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษา NSW curriculum of study ของ NSW Education Standards Authority (NESA, formerly BOSTES) รัฐได้กำหนดหลักสูตรมา แต่เราใช้ความแตกต่างและการปรับแต่งที่ดีเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนแต่ละคนโดยไม่คำนึงถึงความสามารถทางวิชาการ สตาฟของเราทำงานเพื่อเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละบุคคลและความสำเร็จทางวิชาการเมื่อหลังจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา วิชาการ หรือการศึกษาต่อ รวมถึงการจ้างงานในอนาคต

CURRICULUM

 • Stage 4

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ Years 7 และ 8

 • Stage 5

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ Years 9 และ 10

 • Stage 6

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ Years 11 และ 12

 • STEM

STEM เป็นตัวย่อสำหรับวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ความสำเร็จในวิชานี้มีแนวโน้มที่ดีสำหรับการประกอบอาชีพที่ประสบความสำเร็จในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ

 • Information Technology

การศึกษา IST ที่ Schols ตระหนักถึงความจำเป็นของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนในชั้นปี 7-10 พัฒนาความรู้และใช้ความเข้าใจว่า IST สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับปัญหาและปัญหาในโลกความเป็นจริงได้อย่างไร

 • BYOD Program (Bring Your Own Device)

การวิจัย ความพยายาม และการให้คำปรึกษาได้มีส่วนร่วมในการเลือกใช้โปรแกรมนี้และหวังว่าจะได้สร้างความสำเร็จแต่ละปีในการสอนและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและช่วยให้เด็กๆมีความแข็งแกร่ง ความเป็นอิสระ และความรับผิดชอบที่ดีในโลกดิจิตอล

 • Drama

ละครเหมาะสำหรับนักเรียนที่รักในการสำรวจประเด็นทางสังคมและต้องการทำความเข้าใจว่าคนอื่นคิดและทำอะไร นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี้ผ่านทางทักษะการปฏิบัติและทฤษฎีและเทคนิคของโรงละคร นักเรียนทุกคนต้องเตรียมพร้อมที่จะจัดสรรเวลาฝึกซ้อมพิเศษในช่วงกลางวันและหลังเลิกเรียนสำหรับการนำเสนอผลงาน

 • Visual Arts

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวาดภาพ จิตรกรรม เซรามิกส์ หรือรูปแบบทัศนศิลป์ในรูปแบบอื่นๆที่นำเสนอ นักเรียนสามารถสื่อสารความคิดได้ด้วยสายตาเพื่อเข้าใจว่าภาพมีผลต่อโลกอย่างไร และในทางปฏิบัติคือพัฒนางานที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทัศนศิลป์ที่โรงเรียนสะท้อนถึงความเชื่อของวิทยาลัยว่าหลักสูตรนี้สามารถมีบทบาทสำคัญในชีวิตทางสังคม วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของนักเรียน

 • Co-Curricular Music

เป็นส่วนบังคับของหลักสูตรสำหรับปีที่ 7และ 8 หลักสูตรเลือกในปีที่ 9 และ 10 และสำหรับเบื้องต้น และ HSC ในปีที่ 11 และ 12 ดนตรีที่ Schols ประกอบด้วยนักร้องประสานเสียง,วงดนตรีบรรเลง,วงดนตรี และออร์เคสตราในห้อง เด็กๆจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกลุ่มเหล่านี้ซึ่งพวกเขาจะสนุกกับการขยายความสามารถด้านดนตรีของพวกเขา

 • Co-Curricular Sport

การมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาแม้ว่าจะไม่ใช่ภาคบังคับ แต่ก็มีการสนับสนุนอย่างมากและที่ St Scholastica’s มีทางเลือกมากมาย ดังนี้ Cricket / Dance / Dragon Boating / Netball / Touch Football / Water Polo / Tennis / Indoor Soccer / AFL (for girls) / Basketball / Hockey / Volleyball

 • Duke of Edinburgh

การมีส่วนร่วมในโปรแกรม Duke of Edinburgh เป็นไปโดยสมัครใจและต้องมีแรงจูงใจของนักเรียนอย่างมากในการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของ ในขณะที่รางวัลจะมีส่วนช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นของเด็กในการทำงานเป็นทีมและทักษะการเป็นผู้นำของนักเรียน มีความรับผิดชอบในการออกแบบ / การทำให้สำเร็จ และจัดทำหลักสูตรเอกสารที่เป็นของตนเอง

 • Careers & VET

หลักสูตร VET มีบทบาทที่เป็นประโยชน์ในการช่วยนักเรียนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาการฝึกอบรมและการจ้างงานต่อไปในอนาคต นักเรียนที่สนใจในการเรียนอาชีวศึกษาอาจเลือกเรียนหลักสูตรที่ TAFE NSW จัดให้