The King’s School Canterbury International College

โรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดใน UK

โรงเรียนที่มุ่งเน้นการให้ความรู้แก่นักเรียนจากทั่วโลกอายุตั้งแต่ 13-17 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในชั้นปีที่ 10 หรือปีที่ 12 หลักสูตรและการเรียนการสอนมีความทันสมัยที่อยู่บนพื้นฐานดั้งเดิมที่มั่นคง

วิทยาลัยเป็นชุมชนระดับโลกและยินดีต้อนรับนักเรียนทุกเชื้อชาติและทุกศาสนา อีกทั้งยังมีทางเข้าสำหรับ Wheelchair ท่ีไปยังพื้นที่การเรียนการสอนทั้งหมด ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุด เราคาดหวังให้นักเรียนของเรามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับสิ่งที่เรานำเสนอ ในทางกลับกันเราจะตั้งเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนของเราทุกคนออกจากวิทยาลัยไม่เพียง แต่พร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเท่านั้น และยังคาดหวังให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ที่ท้าทายและตื่นเต้น

The Kingโรงเรียนแห่งครอบครัว

ด้วยประวัติการศึกษาย้อนหลังไปจนถึงปี 597 CE ทำให้ The King’s School, Canterbury เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสหราชอาณาจักรและอาจเก่าแก่ที่สุดในยุโรป ปัจจุบันให้การศึกษาแก่นักเรียนตั้งแต่อายุ 3-18 ปีในวิทยาเขต 2 แห่งที่แยก ได้แก่ The King’s School, Canterbury และ The Junior King’s School, Canterbury