BA (Hons) Event Management (หลักสูตร 3 ปี และ 4 ปี)

หลักสูตรมืออาชีพที่ออกแบบสำหรับนักบริหาร ในธุรกิจอีเว้นท์  ในปีแรก จะได้เรียนรู้พื้นฐานการพัฒนาเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันหลากหลาย  ปีที่สอง จะได้รับมือกับการจัด การประชุม, อีเว้นท์  และมีการพัฒนา ไลฟ์ อีเว้นท์ – live event  ในแบบของตัวเอง  และในปีที่สาม  จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาทางเลือกตามความถนัดซึ่งมีอยู่มากมาย สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน หลักสูตร 4 ปี จะได้โอกาสในการฝึกงานถึง 48 สัปดาห์ใน ธุรกิจทางด้าน อีเว้นท์ทั้งใน UK หรือ ในต่างประเทศ

BA (Hons) International Hospitality Management  (หลักสูตร 4 ปี รวมฝึกงาน 48 สัปดาห์ฝึกงาน)

อุตสาหกรรมด้านธุรกิจบริการะดับนานาชาติ ล้วน เติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง ไม่ว่าจะใน สหราชอาณาจักร หรือ ประเทศต่างๆล้วน เห็นโอกาสอันยอดเยี่ยมและผลตอบแทนที่ดึงดูด  โดยหลักสูตรได้ออกแบบเพื่อสร้างทักษะแห่งความเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพในเวทีอุตสาหกรรม โลก ไม่ว่านักศึกษาจะทำงานด้านภัตตาคาร, บาร์, การประชุมขนาดใหญ่, โรงแรม หรือ รีสอร์ท หลักสูตรได้ครอบคลุมทุกแง่มุมของอุตสาหกรรมด้านการบริการ ทั้งยังพัฒนาการเรียนการสอนที่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งช่วยให้นักศึกษาได้รับทักษะและความรู้ที่ได้เปรียบในการแข่งขัน

MSc International  Festivals and Tourism Management (หลักสูตร 1 ปี)

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบ เพื่อพัฒนาความเป็น มืออาชีพขั้นสูง  ที่พร้อมจะต่อยอด ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จะดึงดูดตลาด ในเวทีระดับโลก  สิ่งที่หลักสูตรมุ่งเน้นอยู่ตลอดเวลาคือ การขยายขอบเขตความเป็นมืออาชีพ  การบริหารจัดการ ทักษะการปรับตัวที่ต้องเต็มไปด้วยความรู้และวินัยในการบริหารทั้งด้านการท่องเที่ยวและการจัดนิทรรศการ เทศกาลต่างๆ

Msc International Hospitality and Event Management (หลักสูตร 1 ปี)

หลักสูตรบริหารคุณภาพสูง สำหรับผู้บริหาร และ นักศึกษาปริญญาตรีที่มุ่งมั่นสู่ธุรกิจการบริการและการบริหารอีเว้นท์ในระดับนานาชาติ  เป้าหมายของหลักสูตรนี้คือการพัฒนาความเป็นมืออาชีพและทักษะบริหาร  ด้วยกิจกรรมและโปรเจคต่างๆตลอดหลักสูตร อาทิต การพัฒนาทักษะทางวิชาการ, วิทยากรที่มีชื่อเสียง, การเยี่ยมชมอุตสาหกรรม