หลักสูตร

(ทุกหลักสูตรสอนด้วยภาษาอังกฤษ)

 • ประกาศนียบัตร – 1 ปี
  • บริหารธุรกิจบริการ /  บริหารจัดการการท่องเที่ยว / ศิลปะการทำอาหาร / ทำขนม/ ทำพิซซ่า
 • ดิปโพลม่า – 2 ปี
  • บริหารธุรกิจบริการ /  บริหารจัดการการท่องเที่ยว / ศิลปะการทำอาหาร / ทำขนม/ ทำพิซซ่า
 • ปริญญาตรีนานาชาติ – 3 ปี
  • บริหารธุรกิจบริการ /  บริหารจัดการการท่องเที่ยว / ศิลปะการทำอาหาร
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) – 1 ปี
  • บริหารจัดการทั่วไป / บริหารธุรกิจบริการ / บริหารจัดการการท่องเที่ยว
 • ปริญญาโท – 1 ปี
  • ศิลปะการทำอาหาร
 • ภาษา
  • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ / ภาษาอิตาเลียน / พื้นฐานภาษาอังกฤษ