ประกาศนียบัตร

 • ใบสมัคร
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ใบรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ

ดิปโพลม่า

 • ใบสมัคร
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • วุฒิมัธยศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • ใบรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ
 • ประวัติส่วนตัว (CV) ระบุประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาดิปโพลม่าที่เลือก  (ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 6 เดือน)

ปริญญาตรีนานาชาติ

 • ใบสมัคร
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • ใบรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ (TOEFL 500 หรือ  IELTS 5 หรือเทียบเท่า)
 • ประวัติส่วนตัว (CV)
 • หนังสือแนะนำตัว (Personal statements)

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA

 • ใบสมัคร
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ใบรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ (TOEFL PBT 550 / TOEFL CBT 213 / TOEFL IBT 79 หรือ  IELTS 6  – 5.5 each part หรือเทียบเท่า)
 • ประวัติส่วนตัว (CV)
 • หนังสือแนะนำตัว (Personal statements)
 • จดหมายรับรอง 2 ฉบับ โดยอาจารย์หรือนายจ้าง
 • ชื่อผู้ที่สามารถอ้างอิงได้ 2 ชื่อ

ปริญญาโท

 • ใบสมัคร
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ใบรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ (TOEFL PBT 550 / TOEFL CBT 213 / TOEFL IBT 79 หรือ  IELTS 6  – 5.5 each part หรือเทียบเท่า)
 • ประวัติส่วนตัว (CV)
 • หนังสือแนะนำตัว (Personal statements)
 • จดหมายรับรอง 2 ฉบับ โดยอาจารย์หรือนายจ้าง
 • จดหมายทำ (Cover letter)