หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

  • ดิปโพลม่าทางบริหารการโรงแรม  (๓ปี)
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริการ  (๔ ปี)