• กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย
  • ใบปริญญาบัตรหรือวุฒิ ม.6
  • ใบเกรด
  • ผลสอบ IELTS 6.0 (หากเรียนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือโรงเรียนนานาชาติมาอย่างน้อย 2 ปี กรณีถือหนังสือเดินทางของประเทศไทย)
  • ใบรับรองการผ่านงานสำหรับหลักสูตร PGD และ MBA
  • หนังสือแนะนำตัวจากนายจ้างหรือสถาบัน สำหรับหลักสูตร PGD และ MBA
  • รูปถ่ายสี 2 รูปขนาด 1 ½นิ้ว
  • สำเนาหนังสือพาสปอร์ต
  • จดหมายรับรองจากผู้ปกครอง
  • จดหมายรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคารของผู้ปกครอง