• วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • หลักฐานใบรับรองผ่านการเรียนรายวิชาเคมีและชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมปลาย