=== แผนการศึกษา ของ มหาวิทยาลัยการแพทย์โซเฟีย (MUS) ===

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

◆แพทยศาสตร์

< ปี 1 > 

 • หลักสูตรปรับพื้นฐาน โดย การศึกษาทางการแพทย์เชปู (CEPU Medical Studies)  ใน มหาวิทยาลัย
  การแพทย์โซเฟีย (MUS)
 • ศึกษาในมหาวิทยาลัยการแพทย์โซเฟีย (MUS)
 • ติวเนื้อหาบทเรียนต่างๆ โดย การศึกษาทางการแพทย์เชปู (CEPU Medical Studies) 1-2 ครั้ง ต่อเดือน

< ปี 2-6 >   

 • ศึกษาต่อ ใน มหาวิทยาลัยการแพทย์โซเฟีย (MUS) เป็นเวลา 5 ปี

※มีการติวเนื้อหาบทเรียนต่างๆ กับ การศึกษาทางการแพทย์เชปู (CEPU Medical Studies) เพื่อช่วยเหลือ

การเรียนของนักศึกษาใน  บางกรณี

< ปี 7 >      

 • ฝึกงานที่ โรงพยาบาลต่างๆของมหาวิทยาลัยการแพทย์ เป็นเวลา 1 ปี
 • สอบวัดคุณสมบัติ

** นักศึกษาที่สอบผ่านสามารถศึกษาต่อในหลักสูตรขั้นสูงต่อไปได้ในทุกมหาวิทยาลัยในอียู (EU Country)

 

ทันตแพทยศาสตร์

< ปี1 > 

 • หลักสูตรปรับพื้นฐาน โดย การศึกษาทางการแพทย์เชปู (CEPU Medical Studies)  ใน มหาวิทยาลัย
  การแพทย์โซเฟีย (MUS)
 • ศึกษาในมหาวิทยาลัยการแพทย์โซเฟีย (MUS)
 • ติวเนื้อหาบทเรียนต่างๆ โดย การศึกษาทางการแพทย์เชปู (CEPU Medical Studies) 1-2 ครั้ง ต่อเดือน

< ปี 2-5 >

 • ศึกษาต่อ ใน มหาวิทยาลัยการแพทย์โซเฟีย (MUS) เป็นเวลา 4 ปี   ** มีการติวเนื้อหาบทเรียนต่างๆ กับ การศึกษาทางการแพทย์เชปู (CEPU Medical Studies) เพื่อช่วยเหลือการเรียนของนักศึกษาใน  บางกรณี

 

< ปี 6 >

 • ฝึกงานที่ โรงพยาบาลต่างๆของมหาวิทยาลัยการแพทย์ เป็นเวลา 1 ปี
 • การสอบ เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม **นักศึกษาที่สอบผ่าน สามารถประกอบวิชาชีพเป็นทันตแพทย์ได้ทุกประเทศในอียู (EU Country)

 

=== หลักสูตรปรับพื้นฐาน โดย การศึกษาทางการแพทย์เชปู (CEPU Medical Studies) ===

วิชา: วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, คำศัพท์ทางการแพทย์ (อังกฤษ)

ระยะเวลา: 60 นาที/คาบเรียน, 2 ครั้งต่อสัปดาห์

สถานที่: มหาวิทยาลัยการแพทย์โซเฟีย (MUS)

=== เกณฑ์การรับสมัคร ===

  จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย

  ประกาศนียบัตร เอกสารหลักฐานระบุวิชาที่ศึกษาในระดับมัธยมปลาย (นักศึกษาต้องผ่านการศึกษาวิชาเคมีวิทยาและชีววิทยา)

  มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสม