เกี่ยวกับ Gymnasium Lindenberg

Gymnasium Lindenberg ผสมผสานวิธีการสอนทั้งแบบสอนโดยตรงและการให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการทำงานกลุ่ม หลักสูตรของเรามุ่งเน้นให้นักเรียนมีความอดทน มีความรับผิดชอบ ประเมินตนเองตามความเป็นจริง และเคารพซึ่งกันและกัน นักเรียนรุ่นพี่มักจะช่วยเหลือนักเรียนรุ่นน้องทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมทางสังคม

บรรยกาศที่เป็นมิตรและมีความเป็นนานาชาติของหอพักนักเรียนของสถาบัน Humboldt ช่วยให้นักเรียนปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตประจำวันในเยอรมันได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน เราก็สนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างต่อเนื่องและสร้างเครือข่ายทางสังคม

จำนวนนักเรียน : นักเรียนประจำ 40 คน รวมทั้งหมด 880 คน

ช่วงอายุ: ชายหญิง  11-18 ปี

แคมปัส : ตั้งอยู่ใจกลาง  Lindenberg ทางตอนใต้ของเยอรมัน อยู่ระหว่างทะเลสาบ Constance และเทือกเขาแอลป์

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: เยอรมัน

ดิปโพลม่า: Abitur (A-levels)

จำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน: ประมาณ 25 คน

ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน:  อังกฤษ สเปน ฝรังเศส ละติน