• จดหมาย Motivation บรรยายแรงจูงใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่สมัครเรียน และเป้าหมายในการเรียนในอนาคต
  • สำเนา Passport
  • เอกสารแสดงประวัติการทำงานและการศึกษา
  • หลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือหลักฐานการฝึกอบรมต่างๆ ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา
  • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา ( Diploma 2 ฉบับ และ Graduate Diploma 3 ฉบับ)
  • เนื้อหาของจดหมายต้องบรรยาย คุณลักษณะ นิสัย และ ความประพฤติ รวมถึงประวัติการทำงานของผู้สมัครถ้ามี
  • ผู้รับรองประวัติทางการศึกษาต้องเป็น อาจารย์ผู้สอน หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนผู้รับรองทางการทำงาน ต้องเป็นนายจ้างหรือหัวหน้างาน
  • ในจดหมายต้องมีหมายเลขโทรศัพท์หรือข้อมูลทางการติดต่อของผู้รับรอง
  • ผลทดสอบ ภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 สำหรับ หลักสูตร Diploma และ 6.0 สำหรับ Graduate Diplomas
  • รูปถ่ายในการสมัคร 2 รูป (passport-sized)
  • Portfolio (รายละเอียดของ Portfolio จะแตกต่างออกไปตามหลักสูตรที่สมัคร)