• กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย
  • ใบรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือใบรับรองการผ่านงานจากนายจ้าง
  • ใบรับรองการตรวจสุขภาพเพื่อแนบกับใบสมัคร
  • สำเนาใบเกรดหรือระเบียนการศึกษา
  • เอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถาบัน
  • สแกน สำเนา Passport สี พร้อมรูปถ่าย(ขนาดรูปถ่าย Passport)
  • จดหมาย Motivation บรรยายถึงแรงจูงใจและเป้าหมายส่วนบุคคล(300-500 words)
  • เอกสารอื่นๆ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณทางการศึกษาต่างๆ เป็นต้น
  • ผลการสอบ TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0
  • ผ่านการสอบสัมภาษณ์