Urspring คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิโรงเรียน Urspring ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1930 Urspring ก็เป็นโรงเรียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนนักเรียนผ่านทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมให้มีทักษะที่จำเป็นในอนาคต  จำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียนมีน้อย เมื่อให้นักเรียนได้รับดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนักเรียนแต่ละคน

โรงเรียน Urspring เปิดสอนระดับประถมศึกษาสำหรับนักเรียนระดับจูเนียร์ (Classes 3 และ 4) และโรงเรียนเน้นวิชาการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  (Classes 5 ถึง 12) โดยมีอีกหนึ่งปีเป็นทางเลือก ตั้งแต่กันยายน โรงเรียน Urspring ได้เปิดสอนสถาบันสอนภาษาด้วย

 

เกี่ยวกับ Urspring

ก่อตั้ง: ปี 1930

จำนวนนักเรียน: นักเรียนประจำ 130 คน รวมทั้งหมด  240 คน

ช่วงอายุ: ชายหญิง 7-18 ปี

แคมปัส:  Swabian Mountains

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: เยอรมัน

ดิปโพลม่า: Abitur (A-levels)

จำนวนนักเรียนต่อหนึงห้องเรียน: 3-24 คน

ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน: อังกฤษ ละติน ฝรั่งเศส