เอกสารประกอบการสมัคร

  • กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์
  • ใบเกรด ประกาศนียบัตรหรือเอกสารยืนยันการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายที่ระบุระยะเวลาการศึกษาทั้ง 12 ปี
  • สอบผ่านข้อสอบจาก IED
  • ผลการสอบ IELTS อย่างน้อย 5.0 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป
  • ติดต่อสถานทูตอิตาลีเพื่อทำเอกสารเพื่อสมัครเรียนในสถาบันการศึกษาในประเทศอิตาลี (Pre-enrollment) ขั้นตอนนี้ทางบริษัท เอกธนาจะเป็นผู้ดำเนินการระหว่างผู้สมัครกับทางสถานทูต
  • พอร์ทโฟลิโอ 5  ถึง 10 ชิ้นงาน
  • สำเนา Passport
  • จ่ายเงินค่าสมัครเรียน 250 ยูโร