Master in Cooking and Oenology

  • จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวกับการโรงแรมและการบริการ
  • มีความเชี่ยวชาญในการทำอาหาร
  • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจบริการหรือการท่องเที่ยวอย่างน้อย 3 ปี

 

Short Course in Cooking and Oenology

  • จบการศึกษาจากสถาบันในสาขาวิชาเกี่ยวกับการโรงแรมและการบริการ
  • มีความเชี่ยวชาญในการทำอาหาร
  • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจบริการหรือการท่องเที่ยวอย่างน้อย 3 ปี