เกี่ยวกับ Landheim Schondorf

จำนวนนักเรียน: นักเรียนประจำ 200 คน รวมทั้งหมด 300 คน

ช่วงอายุ: ชายหญิง 11-18 ปี

แคมปัส: ตอนใต้ของ Augsburg และตะวันตกของ Munich และ ทะเลสาบ Ammersee อยู่ใกล้เทือกเขาแอลป์ทางตอนเหนือของ Bavarian

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: เยอรมัน

ดิปโพลม่า: Abitur (A-levels)

จำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน: 15-28 คน

ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน: อังกฤษ สเปน ฝรังเศส ละติน