Diploma in Culinary Arts

Admission Requirements

  • จบการศึกษาจากมัธยมต้น
  • IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า
  • อายุขั้นต่ำ 17 ปี

H.M.S. Diploma in Culinary Arts แนะนำนักเรียนสู่โลกของการประกอบอาหารผ่านเทคนิคพื้นฐานและการอบรวมความสามารถ ในปีแรกจะเป็นการปรุงอาหารแบบยุโรปคลาสสิค การสต๊อค และซอส เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้แน่น ทักษะ Patisserie ได้รับการพัฒนาผ่านสองหลักสูตรพิเศษ

 

Higher Diploma in Culinary Arts

Admission Requirements:

  • H.M.S. Diploma หรือเทียบเท่า
  • IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า

โปรแกรม H.M.S. Higher Diploma in Culinary Arts เพิ่มความเข้าใจพื้นฐานให้นักเรียนเกี่ยวกับหลักการทำอาหารนานาชาติ การปฏิบัติในปีที่สองนี้รวมถึงเทคนิคการทำครัวเย็น การอบรมเกี่ยวกับการสร้างสรรค์อาหารและการนำเสนอ รวมถึงหลักสูตรช๊อคโกแลตโดยเฉพาะ นักเรียนจะได้เริ่มพัฒนาทักษะการจัดการผ่านวิชาธุรกิจ เตรียมพร้อมสำหรับโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลายในด้านอาหาร

 

Bachelor Degree in Culinary Arts

Admission Requirement:

  • H.M.S. Higher Diploma หรือเทียบเท่า
  • IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า

ปีที่สามและปีสุดท้ายของการเรียน Bachelor Degree in Culinary Arts สร้างเสริมความสามารถด้านการทำอาหารให้นักเรียน และเพิ่มพูนประสบการณ์ และฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำและธุรกิจ ในปีที่สามนี้จะรวมถึงการจัดการดำเนินงานบริการอาหาร รวมถึงการบริการลูกค้า การวางแผนทรัพยากรและการจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อาหารโมเลกุล เทคโนโลยีและการจัดการทีมในห้องครัว นอกจากนี้ยังให้การเรียนรู้ขั้นสูงสุดในหลากหลายทักษะก่อนที่นักเรียนจะก้าวไปสู่จุดสุดท้ายในอุตสาหกรรม

 

Postgraduate Diploma in Culinary Arts

Admission Requirements:

  • อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี
  • IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า

Postgraduate Diploma in Culinary Arts ออกแบบมาสำหรับผู้ที่จบปริญญาในสาขาอื่นๆ ซึ่งต้องการเปลี่ยนมาสู่สายอาชีพการทำอาหาร ผสมผสานกันระหว่างทักษะการเตรียมอาหารเบื้องต้นกับเทคนิคขั้นสูงและความคิดสร้างสรรค์ จุดเด่นของโปรแกรมนี้จะรวมถึง วิธีการประกอบอาหารยุโรปคลาสสิค การใช้มีด การสต๊อค และซอส เพื่อปูพื้นฐานให้แน่นก่อนที่จะไปฝึกทักษะเหล่านี้กับการทำงานจริงในร้านอาหาร และนักเรียนยังได้รับการอบรมจากในอุตสาหกรรมอาหารด้านความปลอดภัยและโภชนาการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน

การฝึกอบรมที่ได้รับค่าตอบแทน ระยะเวลาการฝึกงาน 4-6 เดือน เป็นโอกาสการเรียนรู้ทั้งในระดับสูงกว่าปริญญาตรีและปริญญาโท ระหว่างที่ฝึกงานที่สวิสนักเรียนจะได้ค่าตอบแทน 2,212 สวิตฟรังก์ ต่อเดือน ผลการปฏิบัติงานพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาจะได้รับการประเมินโดยนายจ้าง

 

Direct Entry Culinary Arts

การเข้าเรียนโดยตรงในระดับ Culinary Arts Higher Diploma โปรแกรมนี้สำหรับผู้สมัครที่ สำเร็จการศึกษาด้าน การจัดการการทำอาหารอย่างน้อยหนึ่งปี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง 60 ECTS (หรือ 120 CATS)