+ระดับปริญญาตรี

  • TOEFL  213 คะแนน (computer-based), 550 คะแนน (paper-based); 80 คะแนน (Internet-based) หรือ IELTS 6.0 หรือ CAE C หรือ PTE 54 หรือ ภาษาอังกฤษระดับเจ้าของภาษา/เทียบเท่า
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 

+ระดับปริญญาโท

  • ผลวัดระดับภาษาอังกฤษ: TOEFL  233 คะแนน (computer-based), 577 คะแนน (paper-based), 89 คะแนน (Internet-based) หรือ IELTS 6.5 หรือ CAE C1 หรือ PTE score 59 หรือ ภาษาอังกฤษระดับเจ้าของภาษา/เทียบเท่า
  • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย 2 ข้อ
  1. เกรดเฉลี่ย (GPA) ที่ 3.0o
  2. ผลสอบ GMAT หรือ GRE
  3. ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป