+หลักสูตรธุรกิจพื้นฐาน

+หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา การบริหารการท่องเที่ยว
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา การบริหารกีฬา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขา การเงินธุรกิจ
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา การบริหารสื่อดิจิตอล
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา ธุรกิจและการบริหารอย่างยั่งยืน
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา ธุรกิจและการบริหารการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา การบริหารธุรกิจครอบครัว
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) สำหรับผู้บริหาร

 

+หลักสูตรปริญญาตรีสองปริญญา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาธุรกิจนานาชาติ ร่วมกับ University of Roehampton

 

+หลักสูตรระดับปริญญาโท

 • MBA สาขา ธุรกิจนานาชาติ
 • MBA สาขา การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
 • MBA สาขา การตลาดนานาชาติ
 • MBA สาขา ธนาคารโกลบอลและการเงิน
 • MBA สาขา การบริหารการท่องเที่ยว
 • MBA สาขา การเป็นผู้ประกอบการ
 • MBA สาขา ความเป็นผู้นำ
 • MBA สาขา ธุรกิจออนไลน์
 • MBA สาขา การบริหารกีฬา
 • MBA สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • MBA สาขา การบริหารการออกแบบ
 • MBA สาขาการบริหารชื่อเสียง

 

+หลักสูตรปริญญาโทสองปริญญา

 •  MBA ร่วมกับ University of Roehampton
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การบริหารนานาชาติ ร่วมกับ University of Roehampton