+หลักสูตรพื้นฐานธุรกิจ

+หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา การบริหารการท่องเที่ยว
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา การบริหารกีฬา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา การเงินธุรกิจ
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา การบริหารสื่อดิจิตอล
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา ธุรกิจและการบริหารอย่างยั่งยืน
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา ธุรกิจและการบริหารการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา การบริหารธุรกิจครอบครัว
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร

+หลักสูตรปริญญาตรีสองปริญญา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขา ธุรกิจนานาชาติ ร่วมกับ University of Roehampton

+หลักสูตรปริญญาโท

 • MBA สาขา ธุรกิจนานาชาติ
 • MBA สาขา การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
 • MBA สาขา การตลาดนานาชาติ
 • MBA สาขา ธนาคารโลกและการเงิน
 • MBA สาขา การบริหารการท่องเที่ยว
 • MBA สาขา การประกอบการ
 • MBA สาขา ความเป็นผู้นำ
 • MBA สาขา ธุรกิจออนไลน์
 • MBA สาขา การบริหารกีฬา
 • MBA สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • MBA สาขา การบริหารการออกแบบ
 • MBA สาขา การบริหารชื่อเสียง
 • MBA สำหรับ ผู้บริหาร

+หลักสูตรปริญญาโทสองปริญญา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา การบริหารนานาชาติ ร่วมกับ University of Roehampton
 • MBA ร่วมกับ University of Roehampton

+หลักสูตรปริญญาเอก

 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต