+หลักสูตรพื้นฐานธุรกิจ

+หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขา ธุรกิจนานาชาติ พร้อมประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะทาง
 1. บริหารธุรกิจ
 2. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
 3. การบริหารการท่องเที่ยว
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 5. การบริหารกีฬา
 6. การเงินธุรกิจ
 7. การบริหารสื่อดิจิตอล
 8. ธุรกิจและการบริหารอย่างยั่งยืน
 9. ธุรกิจและการบริหารการออกแบบ
 10. การบริหารธุรกิจครอบครัว

 

+หลักสูตรระดับปริญญาโท

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา การบริหารนานาชาติ
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) พร้อมประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูง
 1. ธุรกิจนานาชาติ
 2. การสื่อสารและปราชาสัมพันธ์
 3. การตลาดนานาชาติ
 4. ธนาคารโกลบอลและการเงิน
 5. การบริหารการท่องเที่ยว
 6. การประกอบการ
 7. ความเป็นผู้นำ
 8. ธุรกิจออนไลน์
 9. การบริหารกีฬา
 10. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 11. การบริหารการออกแบบ
 12. การบริหารชื่อเสียง